Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Photo: Pixabay
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.4.2019
Europakommisjonen la i 2017 fram et stort antall forslag til endringer av dagens EU-regelverk for veitransport. Blant forslagene er at bompenger skal betales basert på kjørt distanse. Også eurovignettordningen bør erstattes med en bruksavgift, mener Kommisjonen. Andre forslag gjelder regelverket for utenlandske sjåfører, kabotasje, kjøre- og hviletid, drivstofforbruk og klimautslipp. Klikk på veipakken for å se en samlet oversikt over forslagene som er under behandling i Europaparlamentet og Rådet.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 1.4.2019
EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 29.3.2019
Omtale av høring om planlagt revisjon av direktivet publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 27.3.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.3.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.3.2019
Foto: Pixabay
Europaparlamentets plenumsbehandling 26.3.2019
Med 410 stemmer for og 192 imot vedtok Europaparlamentet 26. mars 2019 å gå inn for avskaffelse av årstidsbestemt tidsomstilling fra 2021, eventuelt et år senere hvis nødvendig for et velfungerende indre marked. Det gjenstår nå å bli enig med Rådet. Nærings- og fiskeridepartementet stiller seg positiv til avskaffelsen. Det vil bli opp til hvert land å velge mellom permanent normaltid eller sommertid, men for å unngå fragmentering, oppfordrer Kommisjonen landene til å harmonisere sine valg. Rådet har i den forbindelse anbefalt at Kommisjonen oppnevner en egen koordinator. Norge, som er bundet av EUs sommertidsdirektiv, har hatt sommertid i flere perioder, men fast siden 1980.
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.3.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Samferdselsdepartementet 12.3.2019
Oppfølgingsrapport lagt fram av Kommisjonen 1.3.2019
Europaparlamentets plenumsbehandling 14.2.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 20.2.2019

Sider