Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om regioner i Italia
Koordinert reaksjon på store cybersikkerhetshendelser og -kriser
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for alarelin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromelain
Betegnelser og merking av vinprodukter: endringsbestemmelser
Kontroll med erverv og besittelse av våpen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om rapportering
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om overgangsordninger for nye EU-medlemsstater
Europeiske selskaper: utfyllende vedtektsbestemmelser om arbeidstakernes innflytelse
Europeiske samvirkeforetak: utfyllende vedtektsbestemmelser om arbeidstakernes innflytelse
CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for varebiler
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Poland
Godkjenning av den frivillige ordningen "REDcert" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Italia
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortholdskommunikasjon: endringsbestemmelser
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tilsynsrapportering
Standardformat for informasjon om forsikringsprodukter
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak: endringsbestemmelser
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tsjekkia
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Italia
Konjunkturstatistikk
Tillatte helsepåstander på matvarer: rettelser til språkversjoner

Sider