Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
IKT-tekniske spesifikasjoner i forbindelse med offentlige anskaffelser
Avslag på godkjenning av 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 13
Godkjenning av 2-methylisothiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
Godkjenning av 2-octyl-isothiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 8
Godkjenning av pereddiksyre generert av tetraacetylethylendiamin og natriumperoxokarbonat til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3 og 4
Godkjenning av aktivt klor som frigis av klor til bruk i biocidholdige produkter av type 2 og 5
Godkjenning av aktivt klor som frigis av kalsiumhypokloritt til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3, 4 og 5
Godkjenning av aktivt klor som frigis av natriumhypokloritt til bruk i biocidholdige produkter av type 1, 2, 3, 4 og 5
Kontroll av forekomst av mykotoksiner i matvarer før eksport fra tredjeland: endringsbestemmelser om peanøtter fra USA
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Estland, Litauen og Polen
Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet 4,5-epoxydec-2-trans-enal fra EU-listen
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Etiopia
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
Statistikk om jernbanetransport
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tsjekkia
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter og ESMA
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om opptak av nye medlemmer og partnere
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om maler og prosedyrer
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om tekniske standarder og formater
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Estland, Litauen og Polen
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om innsending av informasjon om sanksjoner og tiltak
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av tilbydere av datarapporteringstjenester
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om rapportering

Sider