Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr)
Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer (lacitol)
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av posisjonsgrenser på råvarederivater
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, emisjonskvoter og derivater
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om volumbegrensningsmekanismen og innberetning av opplysninger
Fornyet godkjenning av mesotrion i plantevernmidler
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2017)
WEEE-direktivet om kassering av elektriske og elektroniske produkter: gjennomføringsbestemmelser om beregning av vekt
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelse om stadardskjema ved fjerning av eller brudd på forsegling
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser om ytelser i visse land
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV): gjennomføringsbestemmelser om konsultasjon ved planlagte erhvervelser av kvalifiserte andeler i kredittinstitutter
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser
Regulering av verdipapirregistre: gjennomføringsbestemmelser
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innberetning og videreformidling av opplysninger om internaliserte avviklinger
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser for tilberedt kjøtt og import av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Litauen
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Montenegro
Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods

Sider