Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Bagatellmessig støtte til bedrifter som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning: forlengelse
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over anlegg
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
Integrert statistikk om jordbruksbedrifter: gjennomføringsbestemmelser
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 28.11.2017
Avslag på fornyet godkjenning av propiconazol som aktivt stoff i plantevernmidler
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Latvia, Litauen, Polen og Ungarn
Godkjenning av ordningen "Better Biomass" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om personvern
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om innlands transport av farlig gods
Forsikringsdirektivet: endring og korrigering av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
Forsikringsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
Folke- og boligtellingen i 2021: gjennomføringsbestemmelser om geokoding
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger
Grenseverdi for dimethylaminoethanol i tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger
Godkjenningsvilkår for et preparat av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
Europeisk arbeidskraftundersøkelse 2020: tekniske spesifikasjoner med hensyn til arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.- 30.12.2018
Forbebyggende tiltak og kontrollrutiner mot visse sykdommer og etablering av liste over arter som utgjør en vesentlig trussel for spredning av disse sydkommene
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om verdifastsettelse ved tilsynsrapportering
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria

Sider