Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
Europeisk format for utveksling av elektroniske pasientjournaler
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet ovotransferrin i matvarer
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 28
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff: rettelse
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2018 - 30.3.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria, Polen og Ungarn
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia
Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om merking
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser
Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om alarm- og signalvåpen
Betingelser for omsetning av såkorn og frø fra fôrvekster: midlertidig unntak
Dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe: retting av språkversjoner
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac II)
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om retur
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (abamectin m.fl.)

Sider