Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr)
Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound)
Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP)
Det europeiske satellittsenter (EUSC)
Det europeiske forsvarsbyrået (EDA)
EUs politiakademi (CEPOL)
Det europeiske støttekontor for asylsaker (EASO)
Det europeiske organ for styrking av det strafferettslige samarbeidet (Eurojust)
EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac)
Den europeiske politienhet (Europol)
Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA)
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer
EU-anbefalinger om kreftscreening
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for fluralaner
Frekvenser til mobilkommunikasjon om bord på skip (MCV-tjenester): endringsbestemmelser
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til gulvbelegg av tre, kork eller bambus
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til turistinnkvartering
IKT-spesifikasjoner i forbindelse med offentlige anbud
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (4. liste)
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelse om korreksjonsfaktor
Schengenavtalen: ytterligere forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike
Kombinert transportdirektivet
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater

Sider