Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Godkjenning av en frihjulsfunksjon med motor på tomgang for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Canada om drivhusgassutslipp fra dyrking av landbruksråvarer
Felles europeisk luftrom: gjennomføringsbestemmelser om konsistens i planene for nasjonale eller funksjonelle luftromsblokker innsendt av Malta, Bulgaria og Polen
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Australia om drivhusgassutslipp fra dyrking av landbruksråvarer
Forlengelse av godkjenningen klorpyrifos m.fl. som aktive stoffer i plantevermidler
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om videreformidling av opplysninger
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: endringsbestemmelser om Nederland og Italia
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: anerkjennelse av Singapores standarder
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående USA
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Hong Kong
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Australia
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5 i Nederland
Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): anerkjennelse av kravene i miljøledelsessystemet Eco-Lighthouse
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser om fremgangsmåte for deltakelse i ordningen
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
Innføring av tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe

Sider