Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Trygdeordninger: bestemmelser vedrørende overgangsperioden for elektronisk datautveksling
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
Grenseverdier for rester av fluazuron i matvarer
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for solvent nafta
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Tyskland
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2018)
Overvåkning av metaller og jod i tang, saltplanter og produkter baseret på tang
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Italia og Nederland
Kapitalkravsforordningen (CRR): rettelse av visse språkversjoner
Det europeiske arbeidsmarkedsbyrå: rådgivende utvalg
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om ballongflyging
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om ballonger
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Oman
Satellittnavigasjonssystemet Galileo: gjennomføringsbestemmelse om den kommersielle delen
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria, Italia og Nederland
Bekjempelse av ulovlig innhold på nettet
EUs referansesenter for dyrevelferd
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie og Tunisia
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Indonesia
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Tsjekkia
Forlengelse av godkjenningsperiodene for Bacillus subtilis stamme QST m.fl. i plantevermidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2019-2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om anvendelsesperiode og Nederland

Sider