Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
Godkjenning av 8-hydroxyquinoline som aktivt stoff i plantevernmidler: bekreftelse av restriksjoner
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Belgia og Frankrike
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 7
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Lombardia i Italia
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia, Litauen og Polen
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest hos viltlevende svin i Tsjekkia
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer : endringsbestemmelser
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria og Italia
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om standarder for informasjonsutveksling i forbindelse med godkjenning av verdipapirforetak
Tiltak mot misbruk av utgangsstoffer til sprengstoff
Biocider: godkjenning av 2-metyl-2H-isotiazol-3-on til bruk i produkttype 12
Visuminformasjonssystemet (VIS): anvendelse av visse bestemmelser om Bulgaria og Romania
Biocidforordningen: godkjenning av propan-1-ol til bruk i produkttype 1, 2 og 4
Biocidforordningen: godkjenning av fludioksonil til bruk i produkttype 7, 9 og 10
Biocidforordningen: godkjenning av margosa-ekstrakt til bruk i produkttype 19
Biocidforordningen: godkjenning av L(+)-melkesyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4
Elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp: gjennomføringsbestemmelser
Import av økologiske produkter fra 3. land: endringsbestemmelser
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
Godkjenning av sennepsfrøpulver som basisstoff i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av kaliumsorbat som basisstoff i plantevernmidler

Sider