Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet:: unntaksbestemmelser
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av omfanget av matavfall
Godkjenning av fenylmetanetiol m.fl. som som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Kroatia
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania og Italia som offisielt frie for brucellose hos storfebesetninger og godkjenning av Italias bekjempelsesprogram for Aujeszkys sykdom hos griser i disse regionene
Biocider: forlenget godkjenning av IPBC til bruk i biocidprodukter av type 8
Godkjenning av natriummolybdatdihydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer til sauer
Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av cassiagummi som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Hellas og Polen
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2020
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.2019 - 30.12.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
Overvåking av akrylamid i matvarer
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet diflubenzuron
Revisjonsdirektivet: krav til vedkommende myndigheter i Kina
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av opplysninger
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om anvendelsesområdet
Godkjenning av biocidfamilien 'BPF_Iodine_VET'
CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyre
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyre

Sider