Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr)
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip:: endringsbestemmelser
Krav og framgangsmåter for sikker lasting og lossing av bulkskip
Begrenset bruk av virkelig verdi i finansieringsinstitusjoners regnskaper
Markedsføring av frø i bulk til sluttforbrukere
Dekk for motorvogner og tilhengere
Utvikling av Fellesskapets jernbaner : endringsbestemmelser
Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit: endringsbestemmelser om skrapesyke
Andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer
Prosedyrer for lisensiering av jernbaneforetak
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i Colombia, Montenegro og Ukraina
Sommertidsdirektivet
Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)
Luftfartsselskapers erstatningsansvar ved ulykker
Installering og bruk av hastighetsbegrensere på visse grupper motorvogner
Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip
Avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse
Eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (vibrasjon)
Biproduktdirektivet om om produkter som ikke er omhandlet i noe særdirektiv: endringsbestemmelser om animalske biprodukter
Meldingsformaliteter for skip som ankommer eller forlater havner
Markedsføring av frø fra olje- og fibervekster
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne
Obligatorisk bruk av bilbelter i kjøretøyer på under 3,5 tonn
Stabilitetskrav for roro-passasjerskip
Etterforsking og forebygging av flyulykker: rapportering av hendelser
Fritidsbåtdirektivet: endringsbestemmelser

Sider