Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfetin
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
Godkjenning av et preparat av dolomittmagnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som et tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
Betingelser for godkjenning av plantehelsesertifikater utstedt i tredjeland
Benzosyre som tilsetningsstoff til fôr for avvente smågriser og slaktesvin
EUs inn- og utreisesystem (EES): gjennomføringsbestemmelser
Avslag på fornyet godkjenning av diquat som aktivt stoff i plantevernmidler
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om informasjonssystemet SIS
IT-byrået eu-Lisa (Schengen): avtale om deltakelse av Norge, Island, Sveits og Liechtenstein
Takdirektivet om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale programmer
Tidsbegrenset forsøk med handel med populasjoner av hvete, bygg, havre og mais
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
Avslag på fornyet godkjenning av pymetrozin som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av tiram som aktivt stoff i plantevernmidler
Betingelser for godkjenning av malation i plantevernmidler
Trygdeordninger: bestemmelser om tidspunkt for registrering av elektronisk melding i ESSI-systemet
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin- og fjørfearter
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
Godkjenning av tinktur av spisskum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om den felles visumpolitikk
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om politisamarbeid
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om forvaltning av yttergrensene
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om liste over personer som har overskredet oppholdstillatelsen

Sider