Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud ("svartelisten") pr. 14.6.2018
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om energimåling og -forbruk
Koordinering av trygdeordninger: sammensetning og arbeidsmåte for Den tekniske kommisjon for databehandling
Bestemmelser om vinplantasjer, registre, forsendelsesdokumenter og innsamling av informasjon for vinsektoren
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Kroatia om drivhusgassutslipp fra dyrking av raps
Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utstedelse av sikkerhetssertifikater
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder for eksponeringer mot sentrale motparter
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: rettelse av polsk språkutgave
Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked i forbindelse med personvernforordningen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om rapportering
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (31.3.-29.6.2018)
Grenseverdier for rester av eprinomectin i matvarer
Grenseverdier for rester av svineprolaktin i matvarer
Liste over stoffer i vann som skal overvåkes
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen en matvare
Beskyttelsestiltak for bekjempelse av svinepest i Ungarn
Harmonisert bruk av 1452-1492 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om utvidelse til 1427-1517 MHz
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder tiamethoxam
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder imidakloprid
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder klotianidin
Skipsopphuggingsforordningen: endringer til listen over opphuggingsanlegg
Storfebesetninger i regioner og land som er fri for tuberkulose: suspensjon av Malta

Sider