Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Belgia
Import til konsum av muslinger og fiskevarer fra Peru og Myanmar
Godkjenning av omsetning av tranebærekstraktpulver som ny mat
Godkjenning av omsetning av xylo-oligosakkarid som ny mat
Godkjenning av omsetning av eggmembranhydrolysat som ny mat
Godkjenning av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser og mindre utbredte svinearter
Godkjenning av taurin m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat): rettelse
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengelighetserklæring
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsyn og rapportering
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Pakistan
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
Dyrehelseforordningen: endringer til sykdomsliste
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om standarder for konformitetserklæring
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til ESMA
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: rettelse og endringsbestemmelser
Godkjenning av et preparat produsert av Komagataella pastoris som fôrtilsetningsstoff til visse fugle- og dyrearter
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til avvendt smågris
Forsikringsdirektivet: rentekurver for beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapporteringsperioden 30.6.-29.9.2018
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for isofluran
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om automatisk matching gjennom den felles IT-plattformen
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser

Sider