Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Tillatelse til omsetning av bær fra Lonicera caerulea L. som tradisjonell mat
Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere: anerkjennelse av Kroatia som sykdomsfri
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel (forlengelse)
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polena
Kontrollplaner i tredjeland for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringer
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for tuberkulose og brucellose hos storfebesetninger
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet paromomycin i matvarer
Harmonisering av 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer: oppdatering av tekniske bestemmelser
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for lipidekstrakt fra antarktisk krill som ny matingrediens
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av Schizochytrium sp. som ny mat: forlengelse
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av allanblackiafrø som ny mat
Bagatellmessig støtte til bedrifter som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning: forlengelse
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om EF-erklæringer og -sertifikater
Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr: endringsbestemmelser for Irland
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser i plantevernmidler
Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2019
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
Integrert statistikk om jordbruksbedrifter: gjennomføringsbestemmelser
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 28.11.2017

Sider