Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Storfebesetninger i regioner og land som er fri for tuberkulose: suspensjon av Malta
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder: endringer til liste
Avlivningsforordningen: endringsbestemmelser om bedøvelse
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Poland
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen
EUs referanselaboratorium for fugleinfluensa og Newcastle-sykdom
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
Tilgang til og bevaring av vitenskapelig informasjon
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om lambda-cyhalothrin
Harmonisert bruk av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om tingenes internett
Tilsetningsforordningen: rettelse av visse språkutgaver
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
Copernicus-programmet: gjennomføringsbeslutning om romkomponent
Copernicus-programmet: gjennomføringsbeslutning om vedlikeholdskomponent
Forbud mot import av kjøtt og kjøttprodukter fra to bedrifter i Brasil
Tillatelse til omsetning av hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg som ny mat
Godkjenning av utvidet bruk av UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny mat
Godkjenning av utvidet bruk av UV-behandlet sopp som ny mat
Skipsutstyrsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk merking
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser
Alternative drivstoff: felles metode for prissammenligning
Trygdeordninger: bestemmelser vedrørende overgangsperioden for elektronisk datautveksling
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser

Sider