Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 547/72
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger
E200-blankettserien
Overlappende familieytelser og barnetrygd
Sammensetningen og arbeidsmåten for revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere
Asbestdirektivet (kodifisering)
Koordinering av offentlige trygdeordninger
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser
Analyser av tekstilfiberblandinger: tilføyelse av fibertypen "elastolefin"
Begrepet ”delvis arbeidsledig” i forbindelse med grensearbeidere og arbeidsløshetstrygd
Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser
Unionsborgerdirektivet: Unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold
Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist
EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi (2007-2013)
Vanndirektivet
Anskaffelsesdirektivet

Sider