Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Harmonisering av frekvensressurser i UHF-båndet til RFID-utstyr for trådløs identifikasjon
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortholdskommunikasjon
Ytre fremstående deler på motordrevne kjøretøyer
Energitjenestedirektivet
Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av landbruksprodukter og næringsmidler: endringsbestemmelser
Adgangsvilkår til gasstransmisjonsnettverk
Adgang til nettet for utveksling av elektrisitet over landegrenser
Tjenestedirektivet
Mineralavfallsdirektivet: håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
Avfallstransportforordningen
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser
Spørreskjema for rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
Grunnvannsdirektivet
Miljøansvarsdirektivet
Inspiredirektivet: etablering av europeisk infrastruktur for geografisk informasjon
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
Unntak for bruk av bly
Begrensning av bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter
Sammenlignende prøver og analyser av frø og formeringsmateriale av asparges
Overvåking av overførbare spongiforme encefalopatier og spesifisert risikomateriale av storfe i Sverige
Identifikasjonssystem for storfe som holdes for kulturelle eller historiske formål
Transport av animalske biprodukter
Fjerning eller bruk av animalske biprodukter
Øremerker, pass og dyreholdsjournaler for storfe
Tidsfrister og skjemamodell for rapportering innen storfesektoren

Sider