Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester
Cookie-direktivet: forbrukerrettigheter ved elektronisk kommunikasjon
Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC)
Deltakelse i nettverk av konkurransemyndigheter - European Competition Network (ECN)
Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
Oppdatering av listen over veterinære grensekontrollstasjoner i EU
Overvåkningsprogrammer vedrørende fugleinfluensa hos fjørfe og ville fugler
Overgangsordninger vedrørende visse meieriprodukter fremstilt i Bulgaria
Overgangsordninger for eksport av produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
Erklæring om visse regioner og provinser som er fri for storfetuberkulose, storfebrucellose og smittsom storfeleukose
Opprettelse av et EU-team for veterinærberedskap i forbindelse med visse dyresykdommer
Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
Overgangsordninger vedrørende omsetning av visse animalske produkter fremstilt i Bulgaria og Romania
Overgangsordninger vedrørende visse animalske produkter innført til Bulgaria og Romania
Overgangsordninger for Romania vedrørende leveranser av rå melk til produksjonsbedrifter og bearbeiding av rå melk
Virksomhetslistene for melkeprodusenter i Bulgaria
Overgangsordninger for Romania for virksomheter i sektorene kjøtt, melk og meieriprodukter og fisk
Endring av sperresoner i forbindelse med blåtunge
Endring av sperresoner i forbindelse med blåtunge
Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner
Dyrehelsemessige tiltak vedrørende handel med levende bier
Sperresoner i forbindelse med blåtunge
Overvåking av Chronic Wasting Disease (CWD) i hjortedyr
Betingelser for fritak fra uttransportforbudet i forbindelse med risiko for smitteoverføring av blåtunge
Handel med fôrblandinger

Sider