Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Grenseverdier for visse plantevernmidler
Forlenget overgangstid for næringsstoffer til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med næringsmidler
Skrulokkforordningen: migrasjonsgrenser for enkelte plastmyknere brukt i pakningen til skrulokk
Prøvetaking og analyse av forurensende stoffer i næringsmidler
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler i næringsmidler
Sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer (GMO), næringmidler og fôrvarer
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer
Informasjon til forbruker om nye næringsmidler (ny mat)
Ny mat-forordningen: nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser
Overvåking av akrylamid i mat
Overholdelse av grenseverdiene for rester av plantevernmidler i og på korn
Overvåking av furan i mat
Godkjenning av soner og anlegg med hensyn til visse fiskesykdommer
Førstegangsvurdering og markedsføring av nye næringsmidler
Standard for næringsgruppering (statistikk)
Fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet
Konjunkturstatistikk med hensyn til definisjonen av industrihovedgrupper
Åpenhet om priser på gass og elektrisitet til sluttbrukere i industrien
Utelukkelse av foretak fra anvendelsesområdet for multilaterale utviklingsbanker
Felles regler for drift av lufttrafikk
Adgang til yrket som veitransportør
Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss
Adgang til markedet for internasjonal godstransport
Harmonisering av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester

Sider