Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Markedsføring av biocidholdige produkter
Bruk av seksverdig krom i elektrisk og elektronisk utstyr
Bruk av bly og kadmium i elektriske og elektroniske produkter
Bruk av bly i krystallglass i elektrisk og elektronisk utstyr
Økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler
Fritak for Storbritannia for visse forpliktelser vedrørende omsetning av grønnsaksfrø
Godkjenning av et tilsetningsstoff-preparat av Bacillus cereus var. toyoi
Godkjenning av nytt bruksområde for 3-fytase som fôrtilsetningsstoff
Godkjenning av enzymet 3-fytase som tilsetningstoff i fôr
Foreløpig godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr til verpehøner
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetningsstoff
Godkjenning av nytt bruksområde for benzosyre (Vevo Vitall) som fôrtilsetningsstoff
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff
Varig og midlertidig godkjenning av visse tilsetningsstoffer til bruk i fôr
Oppgaver og plikter for EUs referanselaboratorium med hensyn til godkjenninger av tilsetningsstoffer i fôrvarer
Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Hemicell til slaktekyllinger
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff fra Danisco Animal Nutrition
Permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr
Innsamling, transport, behandling, bruk og destruksjon av tidligere næringsmidler
Omsetning av visse animalske biprodukter
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
Reduksjon av forekomst av salmonella i slaktekylling
Identifikasjon og registrering av storfe
Merkeforordningen for storfe: identifikasjon, registrering og merking av storfe og storfekjøtt

Sider