Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2020
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.2019 - 30.12.2019
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet tiakloprid i plantevernmidler
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
Overvåking av akrylamid i matvarer
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet diflubenzuron
Avslag på godkjenning av Vitis vinifera cane tannins som basisstoff i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
Revisjonsdirektivet: krav til vedkommende myndigheter i Kina
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRC 7 og 9
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av opplysninger
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om anvendelsesområdet
Godkjenning av biocidfamilien 'BPF_Iodine_VET'
CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyre
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyre
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om oppgaver som skal utføres under og etter grensekontroller
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller
Beskyttelsestiltak mot soppen Bsal ved handel med salamandere: forlengelse av gyldighetsperioden
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser om forlenget gyldighetsperiode
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer: tekniske tilpasninger
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: tekniske tilpasninger
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (5. liste)
Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
Godkjenning av ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel

Sider