Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
Aksjonærrettighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser for frekvensbåndene 874-874 og 915-921 MHz
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakeres oppbevaringsforpliktelser
AIFM-forordningen: utfyllende bestemmelser om depotmottakeres oppbevaringsforpliktelser
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om minimumsinnholdet av samarbeidsavtaler med tredjeland
Industriutslippsdirektivet (IED): bestemmelser om rapportering om nasjonal gjennomføring
Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
EUs miljømerke: gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav
Permanent godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer og ti års godkjenning for et koksidiostatikum
Avslag på godkjenning av riboflavin framstilt av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff i visse fôrvarer
Godkjenning av et preparat av Pediococcus pentosaceus som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av natrium- og -kaliumalginat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for visse dyrearter
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus subtilis til fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til slaktegriser
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om visse sorbitanestere (E 491, E 492 og E 495)
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC) i kosttilskud
Epidemiologisk overvåking av og kontroll med smittsomme sykdommer: endringsbestemmelser
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminer (kochenille, karminsyre) (E 120)
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Pollen og Romania

Sider