Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om ballongflyging
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om ballonger
Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr og krav til generelle typer drivstoff
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
Førerkortdirektivet: rettelse til tysk versjon
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser
Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til sikkerhetsledelsessystemer
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Oman
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
Satellittnavigasjonssystemet Galileo: gjennomføringsbestemmelse om den kommersielle delen
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria, Italia og Nederland
Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om ekstrakter og oljer av Tagetes erecta, Tagetes minuta og Tagetes patula
Bekjempelse av ulovlig innhold på nettet
EUs referansesenter for dyrevelferd
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie og Tunisia
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Indonesia
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Tsjekkia
Forlengelse av godkjenningsperiodene for Bacillus subtilis stamme QST m.fl. i plantevermidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2019-2021
Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber
Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: utfyllende bestemmelser
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av MBBT (nano) som UV-filter
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om anvendelsesperiode og Nederland

Sider