Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Godkjenning av L-arginin som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av hydroksyanalog av metionin og dets kalsiumsalt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av illitt, montmorillonitt og kaolinitt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av et preparatet av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til smågris, spedgris og oppfôringssvin
Grenseverdi for dimethylaminoethanol i tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger
Godkjenningsvilkår for et preparat av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
Europeisk arbeidskraftundersøkelse 2020: tekniske spesifikasjoner med hensyn til arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer
CO2-utslippsskrav for personbiler: retting
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om krav til seilflyging og elektroniske manualer
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.- 30.12.2018
Forbebyggende tiltak og kontrollrutiner mot visse sykdommer og etablering av liste over arter som utgjør en vesentlig trussel for spredning av disse sydkommene
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: endringsbestemmelser
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om verdisetting ved tilsynsrapportering
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
Biocider: godkjenning av produktfamilien 'Teat disinfectants biocidal product family of CVAS'
Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av quinoxyfen som aktivt stoff i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av tribenuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler

Sider