Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Inflasjonsjustering av gebyrer til Det europeiske legemiddelbyrå (EMEA) - 2009
Unntaksbestemmelser for Latvia angående omsetning av såvare av korn
Godkjenning av innføring av levende arter, sæd og embryoer fra hestefamilien fra Bahrain og Brasil
Unntak for bruk av bly som legeringselement i aluminium
Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål
Bestemmelser om vinplantasjer, registre, og forsendelsesdokumenter for vinsektoren
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om tillitsnivåer
Unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk
Unntak for bruk av bly til lodding av skiveformede eller flate keramiske flerlagskondensatorer
Unntak for bruk av bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
Godkjenning av rotekstrakt fra tre urter som ny mat
Veterinærlegemiddeldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om grenseverdier for kontroll av visse matvarer
Godkjenning av utvidet bruk av taxifolin-rikt ekstrakt som ny mat
Godkjenning av utvidet bruk av L-ergothionein som ny mat
Godkjenning av omsetning av florotanniner fra Ecklonia cava som ny mat eller ny matingrediens
Vurdering og kontroll av yteevnen til metallbelagte sandwichpaneler til bruk i byggverk
Bekjempelse av prionsykdommer: endringsbestemmelser om risikomateriale fra småfe
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser
Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilsyn med sikkerhetssertifikater og -godkjenninger
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om risikovurdering og -håndtering
Legemidler mot sjeldne sykdommer: definisjon av uttrykket 'lignende legemiddel'
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoffer: rettelse

Sider