Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia og Polen
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin
Biocider: godkjenning av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om sanskjoner, tiltak og undersøkelser
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om søknader om registrering og utvidelse av registreringen
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser
Ungarns plan for bekjempelse av afrikansk svinepest hos viltlevende svin
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser
Helsesertifikater for visse dyr og varer: endringsbestemmelser
Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser
Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om publisering av harmoniserte standarder
Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
Maskindirektivet: gjennomføringsbestemmelser om harmoniserte standarder
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om eksport av bearbeidet animalsk protein
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser omklassifisering av vindlast for utvendige persienner og markiser
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om fritak for Kinas nasjonalbank fra kravene om gjennomsiktighet
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om D-vitamer og erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: felles utdanningsprøve for skiinstruktører
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om Singapore
EUs miljømerke: endringsbestemmelser for fjernsyn, vekstmidler, jordforbedringsmidler og dekningsmaterialer rundt planter
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen og Ungarn
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 19

Sider