Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Konsesjonskontraktsdirektivet: justering av terkselen for konsesjoner
Forsyningsvirksomhetdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
Innkjøpsdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
Forsvarsanskaffelsesdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
Godkjenning av biocidfamilien 'Boumatic Iodine product family'
Gjennomføring av nye bestemmelser om måling og fakturering i forbindelse med energieffektivitetsdirektivet
Retningslinjer for innholdet av nasjonale rapporter om potentialet for effektiv oppvarmning og kjøling i henhold til energieffektiviseringsdirektivet
Energispareforpliktelser i henhold til energieffektiviseringsdirektivet
Kunngjøringsskjemaer for EUs database for offentlige anbudsinnbydelser (TED)
Import fra Canada, Sveits og Sør-Korea av snegler, gelatin, kollagen og insekter til konsum
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om visse kategorier av dyr og varer og tiltak som skal treffes i etterkant av kontroller
Deltakelse av Irland i visse deler av eu-LISA
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om flygebesetningssertifikater, treningsorganisasjoner og vedkommende myndighet
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
Prosedyrer for koordinert intensivert kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og sammensatte produkter
Helsesertifikater og bestemmelser for utstedelse av sertifikater til matvarer til mannskap og passasjerer på skip som forlater Unionen, eller til NATO eller en amerikansk militærbase
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter og høy og halm
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser og retting
Produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: midlertidige bestemmelser om utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter avvisning fra en tredjestat
Import og transitt av fjørfevarer fra Japan i forbindelse med fugleinfluensa
Beskyttelsestiltak mot smittsom anemi blant hester i Romania: endringsbestemmelser
Import av kjæledyrfôr fra Saudi-Arabia
Status for øyer i Portugal som fri for varroatose
Biocider: avslag på godkjenning av sølvzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7

Sider