Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Skipsutstyrsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk merking
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser
Unionslisten for ny mat: rettelse
Alternative drivstoff: felles metode for prissammenligning
Trygdeordninger: bestemmelser vedrørende overgangsperioden for elektronisk datautveksling
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om reddikblader
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser
Fornyet godkjenning av zoxamid i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P og napropamid i plantevermidler
Betingelser for godkjenning av fenazaquin i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av forklorfenuron i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av siltiofam i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet propyzamid som substitusjonskandidat i plantevernmidler
Godkjenning av talkum (E 553 b) i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av bentazon i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av fluazuron i matvarer
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for solvent nafta
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endringer og rettelser
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Tyskland
Biocider: godkjenning av azoxystrobin som et aktivt stoff til bruk i produkttype 7, 9 og 10
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1, 5 og 6
Biocider: godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 2 og 4

Sider