Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Pollen og Romania
Betingelser for bruk av lacitol som ny mat
Avslag på forlenget godkjenning av oxasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på forlenget godkjenning av fenamidon som aktivt stoff i plantevernmidler
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: endringsbestemmelser for Finland, Irland, Kroatia og Storbritannia
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke: endringsbestemmelser
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer for Bosnia-Hercegovina og Grønland
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Ungarn, Polen og Romania
Vilkår for transport og import av enhovede dyr fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser om testing for equin viral arteritis
Import av fiskeprodukter til konsum: endringer til listen over godkjente foretak i Brasil
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud ("svartelisten") pr. 14.6.2018
Felles europeisk jernbaneområde (ERA): gjennomføringsbestemmelser om klageorganet
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om energimåling og -forbruk
Godkjenning av endring av betegnelse og merkekrav til syntetisk zeaxatin som ny mat
Godkjenning av omsetning av pyrroloquinoline quinone dinatriumsalt som ny mat
Godkjenning av omsetning av 1-metylnicotinamidklorid som ny mat
Godkjenning av omsetning av tørkede, overjordiske deler av Hoodia parviflora som ny mat
Forlenget godkjenning av trifloxystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene pyridaben, quinmerac og zinkfosfid i plantevermidler
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
Biocider: godkjenning av penflufen til bruk i produkttype 8
Biocider: godkjenning av cypermetrin til bruk i produkttype 18

Sider