Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om politisamarbeid
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om forvaltning av yttergrensene
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om liste over personer som har overskredet oppholdstillatelsen
Utslippsgrenser for og typegodkjenning av motorer til mobile ikke-veigående maskiner: retting av estisk språkversjon
Tilbakekalling av utnevnelse av et europeisk referanselaboratorium for kontroll av restmengder av visse stoffer i dyr og animalske produkter
Tillatelse til omsetning av raffinerte rekerpeptidkonsentrat som ny mat
Godkjenning av omsetning av myseprotein-isolat av storfemelk som ny mat
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
Pakkelevering over grensene: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Belgia
Import til konsum av muslinger og fiskerivarer fra Peru og Myanmar
Felles europeisk jernbaneområde: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer og kriterier for bruk av den økonomiske likevektstesten
Godkjenning av omsetning av tranebærekstraktpulver som ny mat
Tillatelse til omsetning av xylo-oligosakkarid som ny mat
Tillatelse til omsetning av eggmembranhydrolysat som ny mat
Godkjenning av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser og mindre utbredte svinearter
Godkjenning av taurin m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat): rettelse
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengelighetserklæring
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsyn og rapportering
Liste over kritiske referansemål som brukes på finansmarkedene: endringsbestemmelser
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til grafisk papir, husholdningspapir og husholdningspapirprodukter
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Pakistan
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania

Sider