Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om innovasjonsfondet
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: bestemmelser om nettjenesten søkere kan benytte for å gi ytterligere opplysninger
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om unntak for sjøtransport av flytende oljer og fett
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om fingeravtrykk og ansiktsbilder
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om føring av og adgang til loggene
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om adgang til opplysningene
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om registrering av opplysninger
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet klorprofam i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet flutianil i plantevernmidler
Innføring av to nye funksjonelle grupper av tilsetningsstoffer i fôrvarer
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for funksjonshemmede: gjennomføringsbestemmelser om liste over aktiva
Plastforordningen om kontakt med matvarer: retting av fransk språkversjon
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om verktøy for søkere for kontroll av søknadsstatus og av status og gyldighetsperiode for reisetillatelse
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om verktøy for samtykke til forlenget lagring av søknadsmappe
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria og Romania
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
Godkjenning av ordningen "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
Krisehåndteringsplan for matsikkerhet
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om sektorer utsatt for karbonlekkasje i 2021-2030
Bestemmelser om jernbanesikkerhet og -forbindelser i forbindelse med brexit
Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner
Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy

Sider