Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aminopyralid m.fl.
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referanseporteføljer, maler og instrukser til bruk ved rapportering
Digital sikkerhet i forbindelse med 5G-nett
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2020-2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bispyribak m.fl.
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aklonifen m.fl.
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om råtnerest
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om skjemaet for databasesystemet
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2019)
Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om sykdomstest, forsendelser av svin og beslutningens anvendelsesperiode
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia og Polen
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin
Biocider: godkjenning av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om sanskjoner, tiltak og undersøkelser
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om søknader om registrering og utvidelse av registreringen
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser
Ungarns plan for bekjempelse av afrikansk svinepest hos viltlevende svin
Kontroll med animalske produkter: gjennomføringsbestemmelser
Helsesertifikater for visse dyr og varer: endringsbestemmelser

Sider