Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Indonesia
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Tsjekkia
Forlengelse av godkjenningsperiodene for Bacillus subtilis stamme QST m.fl. i plantevermidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2019-2021
Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber
Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: utfyllende bestemmelser
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av MBBT (nano) som UV-filter
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om anvendelsesperiode og Nederland
Inflasjonsjustering av gebyrer til Det europeiske legemiddelbyrå (EMEA) - 2009
Unntaksbestemmelser for Latvia angående omsetning av såvare av korn
Godkjenning av innføring av levende arter, sæd og embryoer fra hestefamilien fra Bahrain og Brasil
Unntak for bruk av bly som legeringselement i aluminium
Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål
Bestemmelser om vinplantasjer, registre, og forsendelsesdokumenter for vinsektoren
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om tillitsnivåer
Felleseuropeiske luftromskrav og prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon
Unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk
Unntak for bruk av bly til lodding av skiveformede eller flate keramiske flerlagskondensatorer
Unntak for bruk av bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
Godkjenning av rotekstrakt fra tre urter som ny mat
Veterinærlegemiddeldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om grenseverdier for kontroll av visse matvarer
Godkjenning av utvidet bruk av taxifolin-rikt ekstrakt som ny mat
Godkjenning av utvidet bruk av L-ergothionein som ny mat

Sider