Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak angående utpeking av kontrollsteder og krav til grensekontrollsteder
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til innføring til Unionen av visse dyr og varer til konsum
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av jernlaktat på fåresopp som matingrediens i svenske leverposteier
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Ungarn
Tiltak mot smittsom blæreutslett hos svin (SVD) i Italia: oppheving
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til utdanning av personale som utfører grensekontroll
Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
Lydnivået til motorkjøretøyer: endringsbestemmelser
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting og endringsbestemmelser
Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser om vurderinger av potensialet for varme- og kjøleeffektivitet
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Tequila' som alkoholsterk drikk
Undersøkelse og forebygging av flyulykker: tilgang til det europeiske datalageret med sikkerhetstilrådninger
Kosmetikkforordningen: korrigering av bulgarsk språkversjon
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på enkelte friske frukter
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre, karmin (E 120) i visse produkter fra franske oversjøiske territorier
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjestaters forhold ved behandling av eksponeringer
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om innovasjonsfondet
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: bestemmelser om nettjenesten søkere kan benytte for å gi ytterligere opplysninger
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om unntak for sjøtransport av flytende oljer og fett
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om fingeravtrykk og ansiktsbilder

Sider