Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Fornybar energi: godkjenning av av Canadas rapport for reelle utslipp fra produksjon av canolaolje fra raps
Felles europeisk luftrom: gjennomføringsbestemmelser om konsistens i planene for nasjonale eller funksjonelle luftromsblokker innsendt av Malta, Bulgaria og Polen
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Australia om drivhusgassutslipp fra dyrking av landbruksråvarer
Avslag på godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til slaktegriser
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av jernbanekjøretøy
Fartsskriverforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
Forsikringsformidlingsdirektivet (IMD II): endring av anvendelsdato
Forsikringsformidlingsdirektivet: endring av anvendelsesdato for utfyllende bestemmelser
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet acetamiprid i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet laminarin i plantevernmidler
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for viner fra Tyskland, Danmark, Nederland og Sverige
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningen klorpyrifos m.fl. som aktive stoffer i plantevermidler
Forlengelse av godkjenningen for stoffene bukkehornkløver og sulfonylfluorid i plantevermidler
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om videreformidling av opplysninger
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Sri Lanka, Trinidad og Tobago, og Tunisia
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: konsesjonskontrakter
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: innkjøpsdirektivet
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: forsyningsdirektivet
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: endringsbestemmelser om Nederland og Italia
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen

Sider