Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Handel med frø av fôrvekster: rettelse angående Lolium x boucheanum Kunth
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Sorghum spp.
Skipsopphuggingsforordningen: endringer til listen over opphuggingsanlegg
Storfebesetninger i regioner og land som er fri for tuberkulose: suspensjon av Malta
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder: endringer til liste
Avlivningsforordningen: endringsbestemmelser om bedøvelse
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Poland
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen
EUs referanselaboratorium for fugleinfluensa og Newcastle-sykdom
Godkjenning av visse kobberforbindelser som tilsetningsstoff til fôrvarer for alle dyrearter
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
Tilgang til og bevaring av vitenskapelig informasjon
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om lambda-cyhalothrin
Harmonisert bruk av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om tingenes internett
Tilsetningsforordningen: rettelse av visse språkutgaver
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
Copernicus-programmet: gjennomføringsbeslutning om romkomponent
Copernicus-programmet: gjennomføringsbeslutning om vedlikeholdskomponent
Forbud mot import av kjøtt og kjøttprodukter fra to bedrifter i Brasil
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
Godkjenning av utvidet bruk av olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. som ny mat
Tillatelse til omsetning av hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg som ny mat
Godkjenning av utvidet bruk av UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny mat
Godkjenning av utvidet bruk av UV-behandlet sopp som ny mat

Sider