Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Aromaforordningen: endringsbestemmelser om stoffet N-(2-metylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid
Informasjon til reisende om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse
Import og transitt av fjørfevarer fra Canada, Russland og USA i forbindelse med fugleinfluensa
Erklæring om at visse regioner i Italia er fri for storfetuberkulose og storfebrucellose
Takdirektivet om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale programmer
Tidsbegrenset forsøk ved omsetning av såvare av populasjoner av hvete, bygg, havre og mais
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
Biocider og bakterier av arten Wolbachia endobacterium
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
Avslag på fornyet godkjenning av pymetrozin som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av tiram som aktivt stoff i plantevernmidler
Vilkår for godkjenning av malation i plantevernmidler
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: rettelse av visse språkutgaver av gjennomføringsbestemmelser
Trygdeordninger: bestemmelser om tidspunkt for registrering av elektronisk melding i ESSI-systemet
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin- og fjørfearter
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
Godkjenning av tinktur av spisskum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om den felles visumpolitikk
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om politisamarbeid
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om forvaltning av yttergrensene
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om liste over personer som har overskredet oppholdstillatelsen
Utslippsgrenser for og typegodkjenning av motorer til mobile ikke-veigående maskiner: retting av estisk språkversjon
Tilbakekalling av utnevnelse av et europeisk referanselaboratorium for kontroll av restmengder av visse stoffer i dyr og animalske produkter
Tillatelse til omsetning av raffinerte rekerpeptidkonsentrat som ny mat
Godkjenning av omsetning av myseprotein-isolat av storfemelk som ny mat

Sider