EØS-frister for anvendelse

Forsiden - Oversikt - EØS-frister for anvendelse
01.07.2019
Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber
01.07.2019
Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur
01.07.2019
Unntak for bruk av bly som legeringselement i aluminium
01.07.2019
Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål
01.07.2019
Unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk
22.07.2019
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser
29.09.2019
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
17.11.2019
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom
01.12.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (11. ATP)
01.01.2020
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer
01.01.2020
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
02.01.2020
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser
17.01.2020
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
24.05.2020
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser
03.12.2020
Felleseuropeiske krav til utnyttelse av lufrommet og prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon
29.06.2021
Informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier: endringsbestemmelser om meldinger til fartøyer
01.01.2022
Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe
17.01.2022
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier

Sider

Abonner på EØS-frister for anvendelse