Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Statsstøtte i forbindelse med Europa 2020-strategien
Energipriser og -kostnader i Europa
Bygningsenergidirektivet: endringsbestemmelser
Forbudsdirektivet: søksmål med påstand om forbud på området forbrukervern
EU-høring om energimarkedet
Kontroll av fugleinfluensa
IFRS-forordningen: bruk av internasjonale regnskapsstandarder
Styrket informasjonsutveksling ved passering av Schengens yttergrenser
Fremme av innovasjon for ren energi
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2016
Regler for årsregnskaper og konsoliderte regnskaper for visse bedrifter, banker og forsikringsselskaper
Biproduktdirektivet om om produkter som ikke er omhandlet i noe særdirektiv: endringsbestemmelser om animalske biprodukter
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2010
Innovasjon innen blå økonomi: utnyttelse av havområdene for sysselsetting og vekst
Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold (revisjon)
EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) (revisjon)
Erfaringer med EUs regelverk for europeisk forsknings- og innovasjonsstatistikk
Varemerkedirektivet
Grønnbok og EU-høring om forsikring mot naturlige og menneskeskapte katastrofer
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon

Sider