Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Et helhetlig syn på vern av persondata i EU
04.11.2010
En integrert industripolitikk for Europa 2020-strategien
28.10.2010
Forberedelser til en "Single Market Act"
28.10.2010
Rapporter om fri bevegelse og EU-borgerskap
27.10.2010
Fleksibel arbeidstid og likestilling mellom kvinner og menn i Europa
26.10.2010
Europeisk katastrofeberedskap og humanitær hjelp
26.10.2010
EU-rammeverk for krisehåndtering i finanssektoren
20.10.2010
Om opprettelse av en ordning for informasjonsutveksling for overvåking av Europas maritime områder
20.10.2010
Kloning av dyr til matproduksjon
19.10.2010
Grønnbok om e-prosedyrer for offentlige innkjøp
18.10.2010
Om gjennomføringen av EUs strategi om dioksiner. furaner og polyklorerte bifenyler
15.10.2010
Grønnbok om EUs revisjonspolitikk
13.10.2010
Sikkerhetsutfordringer i olje- og gassvirksomheten til havs
12.10.2010
Fremskritt mot Kyoto-målene for utslipp av drivhusgasser
12.10.2010
Smart EU-lovgivning
08.10.2010
Anvendelsen av EUs prinsipper om nærhet og proporsjonalitet i lovgivningen i 2009
08.10.2010
EUs 2020-strategi for forskning og innovasjon
06.10.2010
Muligheter og utfordringer for europeisk film i en digital tidsalder
24.09.2010
Fremme av europeiske audiovisuelle produksjoner
23.09.2010
Mulig innføring av gebyrer for arbeid utført av EUs mattrygghetsbyrå EFSA
23.09.2010
Strategi for likestilling mellom kvinner og menn 2010-2015
21.09.2010
Tidsramme og budsjett for igangsetting av Schengen-informasjonssystemet SIS II
21.09.2010
Europeisk bredbånd: investering i digitaldrevet vekst
20.09.2010
Alternativer til dyreforsøk i kosmetikksektoren
17.09.2010
Om utviklingen av et felles europeisk jernbaneområde
17.09.2010
Gjennomføring av direktivet om arbeidstakeres innflytelse i europeiske samvirkeforetak
16.09.2010
Meddelelse om ungdom i bevegelse
15.09.2010
Høring om neste fase av EUs kulturprogram
15.09.2010
EUs statistiske årbok 2010
09.09.2010
Havdata og havobservasjoner: planlagte EU-tiltak 2011-2013
08.09.2010
Det europeiske forskningsrådet: drift og resultater i 2009
03.09.2010
Gjenbruk og opparbeiding av medisinsk utstyr
27.08.2010
Offentlig kontroll av matvaresikkerhet, dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse: rapport 2010
25.08.2010
Hjemmelsgrunnlaget for EU-programmene innen utdanning, kultur og ungdom
30.07.2010
Informasjonsutveksling på justis- og innenriksområdet
20.07.2010
Strategi for europeisk trafikksikkerhet på veier 2011-2020
20.07.2010
Gjennomføring av en europeisk kulturagenda
19.07.2010
Veikart for bekjempelse av prionsykdommer (TSE)
16.07.2010
Medlemslandenes rett til å regulere eller forby dyrking av GMO
13.07.2010
Fri bevegelse av arbeidskraft: utviklingstrekk
13.07.2010
Hvitbok om garantiordninger for forsikringer
12.07.2010
Grønnbok om europeiske pensjonssystemer
08.07.2010
Evaluering av det europeiske år for interkulturell dialog 2008
06.07.2010
Markedet for detaljhandel og -tjenester
05.07.2010
Grønnbok om europeisk kontraktsrett for forbrukere og næringsliv
01.07.2010
Internett og nettnøytralitet
30.06.2010
Strategi for Europas turistnæring
30.06.2010
Statusrapport om utviklingen av gjesting (roaming) i offentlige mobilnett
29.06.2010
Virkningene av kapitaldekningsdirektivet for den økonomiske konjunkturen
23.06.2010
Handlingsplan for bruk av satellittnavigasjonsssystemet Galileo
14.06.2010

Sider