Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Virkningene av kapitaldekningsdirektivet for den økonomiske konjunkturen
23.06.2010
Handlingsplan for bruk av satellittnavigasjonsssystemet Galileo
14.06.2010
Sertifisering av bærekraftig biobrensel
10.06.2010
Frivillige ordninger og standardverdier i EUs ordning for biobrensel
10.06.2010
Nye impulser for europeisk samarbeid om yrkesutdanning og -opplæring
09.06.2010
Konvergens mellom den internasjonale regnskapsstandarden IFRS og tredjelands regnskapsprinsipper (GAAP)
04.06.2010
EUs konkurransepolitikk i 2009
03.06.2010
Regulering av finansielle tjenester for en bærkraftig vekst
02.06.2010
Eierstyring, selskapsledelse og avlønninger i finansinstitusjoner
02.06.2010
Markedsanalyser innenfor elektronisk kommunikasjon
01.06.2010
Krisefond for bankkonkurser
26.05.2010
EU-prosjektfinansiering og -kontroll: akseptable feilmarginer
26.05.2010
Muligheter for 30% reduksjon av drivhusgassutslipp
26.05.2010
Styringsformer for Det europeiske forskningsområdet (ERA)
26.05.2010
Rådskonklusjoner om utviklingen av Det europeiske forskningsområdet (ERA)
26.05.2010
Det indre marked for elektronisk kommunikasjon - årsrapport 2009
25.05.2010
Digital handlingsplan for Europa
19.05.2010
Vannmangel og tørke i EU - statusrapport for 2009
18.05.2010
EU-strategi for bioavfall
18.05.2010
Europas digitale konkurranseevne
17.05.2010
Monti-rapporten: en ny strategi for det indre marked
10.05.2010
Immigrasjon og asyl i EU - årsrapport 2009
06.05.2010
Migrasjon: handlingsplan for enslige mindreårige
06.05.2010
Rapport om utviklingen av Schengen-informasjonssystemet SIS II i 2. halvår 2009
06.05.2010
Fremtidig politikk for det transeuropeiske transportnettverk
05.05.2010
EUs rammeprogram for forskning: forenkling av reglene for deltakelse
29.04.2010
Rene og energieffektive kjøretøy
28.04.2010
Rapport om det europeiske gjenopprettingsprogrammet på energiområdet
27.04.2010
Grønnbok om kultur- og kreativ industri
27.04.2010
Informasjonssystemet for det indre marked (IMI): rapport om databeskyttelse
22.04.2010
Schengen-samarbeidet: handlingsplan for Stockholms-programmet
20.04.2010
Årsrapport 2009 for EUs varslingssystem for forbruksvarer (RAPEX)
15.04.2010
Samarbeid over landegrensene mellom nasjonale myndigheter om gjennomføring av tjenestedirektivet
09.04.2010
Europakommisjonens arbeidsprogram 2010
31.03.2010
EUs rolle for global helse
31.03.2010
Kvinner i ledende stillinger
25.03.2010
Åpen konsultasjon om europeiske selskap (SE)
23.03.2010
Norsk flyktning- og migrasjonspolitikk i et europeisk perspektiv
19.03.2010
Innovasjonsindikatorer 2009
17.03.2010
Utviklingen av EUs indre marked for gass og elektrisitet
11.03.2010
Internasjonal klimapolitikk etter København-toppmøtet
09.03.2010
Charter for likestilling mellom kvinner og menn
05.03.2010
EUs frekvenspolitikk 2011-2015 (konsultasjon)
04.03.2010
Europa 2020: Kommisjonens forslag til ny EU-strategi for bærekraftig vekst
04.03.2010
Generell forsyningsplikt for elektronisk kommunikasjon
02.03.2010
Bruk av biomasse og biogass for strømproduksjon, oppvarming og kjøling
25.02.2010
Styrket yttergrensekontroll og bekjempelse av ulovlig innvandring
25.02.2010
Sosial trygghet og integrasjon - rapport 2010
05.02.2010
Nye ferdigheter for nye arbeidsplasser
04.02.2010
Levekår og livsforhold i EU 2009
03.02.2010

Sider