Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Konsultasjon om utnytting av det ledige digitale frekvensområdet (digitale dividende)
10.07.2009
Grønnbok om økt mobilitet blant ungdom
08.07.2009
Rapport om konkurransesituasjonen i legemiddelsektoren
08.07.2009
Om gjennomføring av forordningen for offentlig kontroll med fôr og næringsmidler: rapport 2009
08.07.2009
Klassifisering og rapportering av forbrukerklager og -forespørsler
07.07.2009
Hvitbok om standardisering i IKT-sektoren
03.07.2009
Effektive, sikre og sunne derivatmarkeder
03.07.2009
Rettledning for gjennomføring og andvendelse av unionsborgerdirektivet
02.07.2009
Om anvendelsen av forordningen om forbrukervernsamarbeid
02.07.2009
Rapport om gjennomføringen av GNSS-programmene og fremtidige utfordringer
26.06.2009
Erfaringene med toppnivådomenet .eu
26.06.2009
7. rapport om gjennomføringen av direktivet om fjernsyn uten grenser
26.06.2009
Handlingsplan om bioberedskap innen det kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære området (CBRN)
24.06.2009
Om forvaltningen av IT-systemer for Schengen- og visum-informasjonssystemene (SIS II og VIS) og Eurdac
24.06.2009
Europeisk partnerskap mot kreft
24.06.2009
EUs miljøpolitiske årsrapport for 2008
24.06.2009
Erfaringene med det europeiske år for like muligheter for alle 2007
19.06.2009
Erfaringene med EUs forordning om foretakssammenslutninger (fusjonsforordningen)
18.06.2009
Forvaltning av Internett i fremtiden
18.06.2009
Handlingsplan for tingens internett
18.06.2009
Utforming av fremtidens transportpolitikk
17.06.2009
Forenklet prosedyre for visse typer statsstøtte
16.06.2009
God praksis ved behandling av statsstøttesager
16.06.2009
Evaluering av Haag-programmet for migrasjon
10.06.2009
EUs videre arbeid på området frihet, sikkerhet og rettferdighet
10.06.2009
Overvåking av gjennomføringen av den europeiske pakt om innvandring og asyl
10.06.2009
EUs konsultasjon i 2008 om vindenergi til havs
08.06.2009
Videreutviklingen av Schengen-informasjonssystemet (SIS II)
04.06.2009
Implikasjoner for Schengen-samarbeidet ved stenging av fangeleiren Guantánamo Bay
04.06.2009
Status for bekjempelse av salmonella i næringsmidler i EU
29.05.2009
Evaluering av IDABC-programmet om elektroniske offentlige tjenester
29.05.2009
Europeisk finanstilsyn
27.05.2009
Anaerob bionedbrytbarhet av vaske- og rengjøringsmidler
26.05.2009
Schengen-rapport om stjålne biler i 2007
18.05.2009
Rapport om varslingssystemet EWRS for smittsomme sykdommer i 2006 og 2007
15.05.2009
Straffereaksjoner ved brudd på arbeidstidsbestemmelsene for veitransport
15.05.2009
Viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor: om revisjon av PSI-direktivet
07.05.2009
Nedbryting av stoffer i vaske- og regjøringsmidler
04.05.2009
Kombinerte produkter for verdipapirforetaks forbrukerkunder
30.04.2009
Arbeidsmarkedsrelaterte pensjonskasser: aktiviteter og tilsyn
30.04.2009
Hvordan håndtere virkningene av Europas aldrende befolkning (2009-rapport)
29.04.2009
Rapport om erfaringene med EUs konkurranseregler
29.04.2009
Fremdriftsrapport for EUs 7. rammeprogram for forskning
29.04.2009
Kommisjonens kommentarer til evalueringsrapporten om EUs 6. rammeprogram for forskning
29.04.2009
EU-strategi for ungdom
27.04.2009
Statusrapport om fornybar energi i EU-landene
24.04.2009
Strategi for forskning på fremtidige og voksende IKT-teknologier
20.04.2009
Bærekraftig utvikling av europeisk akvakultur
08.04.2009
State Aid Scoreborard: statsstøtte under den økonomiske krisen
08.04.2009
Midlertidig rammeverk for statsstøtte for tiltak som letter tilgangen til kapital under krisen
07.04.2009

Sider