Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
EUs strategi for bedre skipsopphugging
19.11.2008
Gjennomføring og anvendelse av EUs miljørett
18.11.2008
Virkningene av fri bevegelse av personer i forbindelse med utvidelsen av EU
18.11.2008
Søksmål med påstand om forbud på området forbrukervern
18.11.2008
State Aid Scoreboard: Statsstøtte i EU/EØS-området høsten 2008
17.11.2008
Gjennomføring av programmet for trans-europeiske energinettverk 2002-2006
13.11.2008
Energisparing ved kombinert varme- og kraftproduksjon
13.11.2008
Tiltak for opprettholdelse av naturgassforsyningssikkerheten
13.11.2008
Vindenergi til havs: tiltak for EUs energipolitikk 2020
13.11.2008
EUs 2. strategiske energigjennomgang: en handlingsplan for energisikkerhet og -solidaritet
13.11.2008
Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer: resultater og planlagte aktiviteter
13.11.2008
Grønnbok om et europeisk energinettverk
13.11.2008
Energieffektivitet: innfrielse av 20%-målet
13.11.2008
Global overvåking for miljø og sikkerhet (GMES): for en sikrere planet
12.11.2008
Sjeldne sykdommer: en utfordning for Europa
11.11.2008
Sluttrapport om EU-programmet for SMB og entreprenørskap (2001-2006)
07.11.2008
Gjennomføring av arbeidsmiljødirektivene om byggeplasser og skilting
06.11.2008
Statusrapport om informationssystemet for det indre marked (IMI)
06.11.2008
Telemedisin til nytte for pasienter, helse- og omsorgssystemer og samfunnet
04.11.2008
Modernisering av universitetene i en global kunnskapsøkonomi
30.10.2008
Partnerskapet mellom europeiske land og utviklingsland om kliniske forsøk (EDCTP)
30.10.2008
Fra finanskrise til oppsving
29.10.2008
Miljø- og energivennlig design av varer: arbeidsplan 2009-2001
21.10.2008
Bekjempelse og forebygging av menneskehandel
17.10.2008
Mot europeiske klynger av verdensklasse
17.10.2008
Framdriftsrapport om gjennomføring av Kyoto-protokollen om utslipp av drivhusgasser
16.10.2008
Grønnbok om kvalitet av landbruksprodukter
15.10.2008
Rapport om gjennomføringen av direktiv 98/8/EF om markedsføring av biocidholdige produkter
08.10.2008
En bedre balanse mellom arbeids- og privatliv
03.10.2008
Meddelelse om aktiv inkludering av personer ekskludert fra arbeidsmarkedet
03.10.2008
Fasiliteter for pass av barn i førskolealder
03.10.2008
Statusrapport om EUs felles luftrom med naboland
01.10.2008
Gjennomføringen av direktivet om betalings-TV
30.09.2008
Revisjon av vedtekter for europeiske selskap med hensyn til arbeidstakernes innflytelse
30.09.2008
Internetts framtid
29.09.2008
Erfaringer med EU-direktiv om tradisjonelle plantelegemidler
29.09.2008
Radiofrekvensidentifikasjon (RFID): tingenes Internett
29.09.2008
Rapport om gjennomføring av forordningen om sikkerhet innen sivil luftfart
29.09.2008
Bredbåndforbindelse og internettleverandørenes fremtidige forpliktelser
25.09.2008
EUs strategi for internasjonalt samarbeid innen vitenskap og teknologi
24.09.2008
Rapport om erfaringene med forordningen om roaming i mobiltelefonnettet
23.09.2008
Handlingsplan for narkotikabekjempelse 2009-2012
18.09.2008
Flerspråklighet: en ressurs for Europa og en felles forpliktelse
18.09.2008
Sporbarhet og merkning av genetisk modifiserte organismer
17.09.2008
Situasjonsrapport om europeisk rompolitikk
11.09.2008
Handlingsplan for gjennomføring av EUs dyrehelsestrategi
10.09.2008
Kvaliteten av godstransport med jernbane
08.09.2008
Evaluering av IKT-forskningen i EUs 6. rammeprogram (2003-2006)
04.09.2008
En europeisk strategi for marin og maritim forskning
03.09.2008
Eksponering for elektromagnetiske felt
01.09.2008

Sider