Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Fremme av innovasjon for ren energi
Avfallssortering i EUs medlemsland
Felles programmering på forskningsområdet - rapport 2011-2012
Statistisk årbok for europeisk forskning, teknologi og innovasjon 2009
Hvordan EU-rett blir EØS-rett
Høring om EU-merking av lærvarer
Forskning og utvikling i industrien: EUs statusrapport 2008
Erfaringer med EUs regelverk for europeisk forsknings- og innovasjonsstatistikk
EU-høring om virkningene av den internasjonale regnskapsstandarden IFRS
Høring om EUs IT-systemer for grensekontroll og sikkerhet
Konsultasjon om drivhusgassutslipp fra skip
EU-høring om mangler i det indre marked for industriprodukter
Konsultasjon om verdipapirmarkedsdirektivet
Arbeidsprogram for norsk europapolitikk 2015
Miljøvennlig utforming og energimerking av støvsugere: revisjonsstudie
Juridisk sikkerhet for verdipapirporteføljer og -disposisjoner (høringsdokument)
EU-høring om anvendelser knyttet til EUs programmer for satelittnavigasjon (Galileo og EGNOS)
Nøkkelkompetanser i europeisk skolevesen
Harmonisert rammeverk for gjenoppretting og avvikling av forsikringsselskaper
EU-høring om krav til nanomaterialer i kjemikalieregelverket REACH
Statsstøtte i forbindelse med Europa 2020-strategien
EU-høring om energiteknologier og -innovasjon
EU-høring om global koordinering av jordobservasjoner
EU-høring om europeisk turisme for fremtiden
Regjeringens arbeidsprogram for EU-samarbeidet i 2020
EU-konsultasjon om multimodal ruteplanlegging og informasjonstjenester
Klima- og miljødepartemenets EØS-strategi 2017
Økologisk landbruk: resultater fra EU-høring 2013
Tilgang til elektroniske kommunikasjonsnett: konsultasjon om kostnadsmetoder for engrospriser
Regjeringens arbeidsprogram for EU-samarbeidet i 2019
Hindringer for gjennomføring av det indre marked i EFTA/EØS-landene og Sveits
EU-konsultasjon om elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp
EU-høring om felleseuropeisk metrologiforskning
Rammeverk for online-plattformer, nettmellomledd og cloud computing
Arbeidsdokument om EUs vurdering av EØS-avtalen
EU-høring om nettverkskoder for grensekryssende handel med elektrisitet og gass i 2015 og videre
Nøkkeldata om utdanning i Europa 2012
EU-konsultasjon om gjensidige selskap
EU-høring om marin bioteknologi
EU-høring om tilsyn med finansielle konglomerater
Prioriteringer for det indre marked etter 2019
Samferdselsdepartementets EØS-strategi 2015
EUs 2012-rapport om næringslivets investeringer i forskning og utvikling
Konsultasjon om regional statsstøtte
EU-høring om opplevelsesindustrier
EU-høring om de europeiske tilsynsorganene for finansielle tjenester
EU-høring om energimarkedet
Høring om bankreserver til bruk i sykliske nedgangstider
EUs 2009-rapport om investeringer i forskning og teknologi i de største bedriftene i verden
EU-høring om statsstøtte til flyplasser og flyselskaper

Sider