Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Energipriser og -kostnader i Europa
Høring om EUs bioenergipolitikkk etter 2020
EU-konsultasjon om beskyttelse av immaterielle rettigheter i næringsliv og forskning
EU-høring om retningslinjer for statsstøtte knyttet til kvotehandelsordningen for drivhusgasser
EUs miljøpolitiske årsrapport for 2009
EU-konsultasjon om statsstøtte til miljøvern
EU-høring om europeisk legemiddelindustri
Felles programmering på forskningsområdet - rapport 2011-2012
EU-høring om intelligente transportsystemer
Tilgang til elektroniske kommunikasjonsnett: konsultasjon om kostnadsmetoder for engrospriser
EU-høring om mangler i det indre marked for industriprodukter
EU-høring om Single European Sky
Høring om EU-merking av lærvarer
Styrket informasjonsutveksling ved passering av Schengens yttergrenser
EU-høring om anvendelser knyttet til EUs programmer for satelittnavigasjon (Galileo og EGNOS)
Nøkkeldata om utdanning i Europa 2012
Rapport fra Styret for det europeiske forskningsområdet (ERAB)
Nøkkelkompetanser i europeisk skolevesen
EU-høring om krav til nanomaterialer i kjemikalieregelverket REACH
EU-høring om energiteknologier og -innovasjon
Høring om neste fase av EU-programmet Media
EU-høring om innspill til evaluering av TEN-T 2007-2013
EU-høring om merking av matvarer som forårsaker allergi eller intoleranse
EU-høring om europeisk turisme for fremtiden
EU-konsultasjon om multimodal ruteplanlegging og informasjonstjenester
Økologisk landbruk: resultater fra EU-høring 2013
Konsultasjon om regional statsstøtte
Lønninger og godtgjørelser til lærere og rektorer i Europa
Arbeidsdokument om EUs vurdering av EØS-avtalen
EU-høring om levering av pakkepost over grensene
EU-høring om nettverkskoder for grensekryssende handel med elektrisitet og gass i 2015 og videre
EØS-rådets konklusjoner mai 2017
EU-konsultasjon om gjensidige selskap
EU-konsultasjon om elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp
EU-høring om marin bioteknologi
Bologna-prosessens innvirkning på høyere utdanning
Mot gjennomgangen av det indre marked: planlagte tiltak i 2009
Politisk styresett i Schengen-samarbeidet
EUs 2012-rapport om næringslivets investeringer i forskning og utvikling
EU-høring om opplevelsesindustrier
Europeisk regelverk for venturekapitalfond
Konsultasjon om gjennomføringsbestemmelser for Solvens II-direktivet om forsikringsvirksomhet
EU-høring om de europeiske tilsynsorganene for finansielle tjenester
Kunst- og kulturopplæring i skolen
Avtale om ordninger dersom Storbritannia trer ut av EØS gjennom en utmeldingsavtale med EU
Europas miljø – tilstand og utsikter 2015
EØS-rådets konklusjoner november 2017
EU-høring om statsstøtte til flyplasser og flyselskaper
Norge i Europa. Regjeringens EU-strategi 2018-2021
Grønnbok og EU-høring om forsikring mot naturlige og menneskeskapte katastrofer

Sider