Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
EU-konsultasjon om havenergi
EU-høring om sertifisering av avfallsbehandlingsanlegg
EU-høring om utslipp av legemidler i miljøet
EU-konsultasjon om indikatorer for et ressurseffektivt Europa
EU-høring om adgang til trafikkdata
Industripolitikk og konkurranseevne i EUs medlemsland - 2012
EU-konsultasjon om ulovlig innhold på internett
EU-høring om tekniske spesifikasjoner for XML-basert tenologi til bruk ved offentlige anbud
Naturfagsundervisning i Europa
EU-høring om adgang til forsikringer ved tjenesteytelser over landegrensene
Styrking av Det europeiske forskningsområdet (ERA) - rådskonklusjoner desember 2012
Utenfor og innenfor: Europautredningens rapport om Norges avtaler med EU
Sysselsetting og konkurranseforhold i maritim sektor
Indikatorrapport 2008 om Europas utdanningsssystem
EU-høring om miljøovervåking og -rapportering
Mot gjennomgangen av det indre marked: planlagte tiltak i 2009
EØS, Sveits og det indre marked: Europaparlamentets statusrapport 2015
Harmonisering av miljødata i Europa: høring om standarder
Nye virkemidler for karbonfangst og -lagring
Språkundervisning i skolen: nøkkeldata for Europa 2012
Arbeidsprogram for EU/EØS-saker 2014
Undervisning i entreprenørskap i europeisk skolevesen
EU-høring om ratingbyråer som utøver kredittvurdering
EUs forbrukerundersøkelse 2011
Kjønnsforskjeller i skoleresultater: tiltak og status i Europa
Økodesign og energimerking av anlegg for rom- og tappevannoppvarming: revisjonsstudie
EU-konsultasjon om smart regulering
EU-høring om statsstøtte til miljø og energi 2014-2020
EU-høring om retningslinjer for statsstøtte knyttet til kvotehandelsordningen for drivhusgasser
Rapport fra Styret for det europeiske forskningsområdet (ERAB)
EU-høring om europeisk legemiddelindustri
Studieavgifter og støtte til studenter i Europa
EU-høring om skytjenester
EU-høring om intelligente transportsystemer
EU-konsultasjon om revisjon av reglene om bagatellmessig støtte
Energipriser og -kostnader i Europa
Høring om EUs bioenergipolitikkk etter 2020
Rapport om åpning av markedet for veitransport
EUs miljøpolitiske årsrapport for 2009
Forbrukerrettigheter og salg av flybilletter på internett
EU-høring om Single European Sky
EU-konsultasjon om kloning og matproduksjon
EU-høring om regelverket for opphavsrett
EU-konsultasjon om investeringsfond
Høring om neste fase av EU-programmet Media
EU-høring om endringer av antitrust-retningslinjene når det gjelder omfanget av ordningen med terskelgrenser (de minimis)
Ny praktisk veiledning om muligheter for EU-finansiering av forskning og innovasjon
Styrket informasjonsutveksling ved passering av Schengens yttergrenser
Undervisning om medborgerskap i Europa
EU-høring om tekniske spesifikasjoner for DKIM-krypterte digitale signaturer til bruk ved offentlige anskaffelser

Sider