Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om tapsdekning for misligholdte engasjementer
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til smøremidler
EU-anbefalinger om europeiske kvalitetsprinsipper for turistnæringen
Godkjenning av UV-behandlet bakegjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny matingrediens
Soliditetskrav til investeringsselskaper
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
Økodesignkrav til lyd- og billedutstyr
Vern av varslere
Arbeids- og hviletidsregler innen ervervsmessig lufttransport med fly
Krav til miljøvennlig utforming av heiser
Krav til miljøvennlig utforming av kopimaskiner, skrivere, faksmaskiner og skannere og multifunksjonsmaskiner
Helsepåstander på energidrikker med koffein
Fornybar energidirektivet (revisjon)
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB)
Nøkkelkompetanser for livslang læring
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser
Overvåking av brommerte flammehemmere i mat
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy (endringsbestemmelser)
Tilsyn med verdipapirforetak
Viderebruksdirektivet om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor (revisjon)
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
Oppheving av visse Schengen-rettsakter
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra kompetente myndigheter
Styringssystem for energiunionen
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter

Sider