Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Utfyllende bestemmelser til MiFID om suspensjon og strykning av finansielle instrumenter
Gjensidig godkjenning av varer
Krav til elektrisk sikkerhet i el-biler
Bestemmelser om Erasmus+ i forbindelse med brexit
Det europeiske sosialfond pluss (ESF+) (2021-2027)
EU-programmet Kreativt Europa (2021-2027)
Hensyn til bærekraftighet ved investeringsråd og porteføljeforvaltning (ESG-vurderinger)
Statistikk over sikkerhet mot kriminalitet
Fremme av sosial inkludering og felles verdier gjennom formell og uformell læring
Felles regler for sivil luftfart: oppdatering av regelverket for luftfartsoperasjoner og luftdyktighet
Handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om standardsertifikater ved handel innen EU
Schengen-rundreisevisum
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer
Belysning av bakre nummerskilt på kjøretøy og tilhengere
Retningslinjer for statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon
Energimerking av TV- og PC-skjermer
Tunneldirektivet (revisjon)
Bestemmelser om trygdeordninger i forbindelse med brexit
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringer til listen
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om samarbeid mellom ESMA og nasjonale myndigheter
Schengenregler for midlertidig gjeninnføring av kontroll ved de indre grenser: endringsbestemmelser
EUs ordning for sivil beredskap (rescEU): revisjon
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer
Overvåking av brommerte flammehemmere i mat
Legemiddelforordningen: informasjon til allmennheten om legemidler på resept

Sider