Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Oversikt over hvilke land hvis borgere er visumfrie og hvilke land hvis borgere er visumpliktige når de krysser Schengens yttergrense i forbindelse med Storbritannias utmeldelse av EU
Økodesignkrav til isolasjonsmateriale
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB)
Bedre tilgang til kapitalmarkedsfinansiering for SMB-er
Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om ikke-auksjonerte kvoter og auksjonsplattform utpekt av Tyskland
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser om folkefinansiering
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tjenere og datalagringsprodukter
Harmonisering av lovgivningen om målenheter
EU-konsultasjon om retningslinjer for statsstøtte til kortsiktig eksportkredittforsikring
Statsstøtteregler for utbygging av bredbåndsnettverk (høring)
Energimerking av husholdningsoppvaskemaskiner (revisjon)
Gjennomføring av energimerkedirektivet med hensyn til ventilatorer og kjøkkenvifter til husholdninger
InvestEU-programmet (2021-2027)
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt
Godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenometionin som fôrtilsetningsstoffer for alle dyrearter
Godkjenning av UV-behandlet bakegjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny matingrediens
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter for bekjempelse av hvitvasking
Fremme av bruk av vekstmarkeder for SMB-er: utfyllende bestemmelser om registrering
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for fire ftalater
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med forflytninger av burfugl inn i EU
Krav til elektrisk sikkerhet i el-biler
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om motstanddyktighet mot brann av trebekledning
Innsyn i prisbestemmelsene for legemidler og deres opptak i de nasjonale syketrygdordninger
EU-rammeverk for folkefinansiering (crowdfunding)
Visuminformasjonssystemet (VIS): endringsbestemmelser

Sider