Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Elektromagnetisk kompatibilitet
Innholdet i luft av tungmetaller og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
Kvotehandelsdirektivet (erndring): handel med utslippskvoter for klimagasser
Transportørers plikt til å oversende passasjeropplysninger
Dyrehelseregler for import til og transitt av visse arter levende hovdyr
Tunneldirektivet
Bompengedirektivet: elektroniske bompengesystemer i EU
Utvikling av Fellesskapets jernbaner: endringsbestemmelser
Jernbanesikkerhetsdirektivet
Malingsdirektivet: Utslipp av flyktige organiske forbindelser fra bruk av organiske løsemidler i maling og lakk
Næringsmiddelhygiene for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID)
Unionsborgerdirektivet om rett til fri bevegelse og opphold
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener
Miljøansvarsdirektivet
Bruk av blod og blodkomponenter fra mennesker: gjennomføringsbestemmelser om tekniske krav
Legemidler til dyr
Legemidler for mennesker
Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner: endringsbestemmelser
Overtakelsestilbudsdirektivet (13. selskapsdirektiv)
Forenklet godkjenningsprosedyre for tradisjonelle plantelegemidler
Bruk av humane vev og celler i humanmedisin
Måleinstrumentdirektivet
Innkjøpsdirektivet (til 18.4.2016)
Forsyningsvirksomhetdirektivet: offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester

Sider