Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Forsyningsvirksomhetdirektivet: offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
Farlige stoffer: harmonisert regelverk for god laboratoriepraksis (GLP)
Farlige stoffer: tilsyn med og kontroll av god laboratoriepraksis (GLP)
CHP-direktivet: fremme av kraftvarme basert på etterspørsel etter nyttevarme på det indre energimarked
Prøvetaking og påvisning av genmodifiserte organismer og materiale framstilt av slike
Det europeiske forsvarsbyrået (EDA)
Fellesskapsramme for å skape klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse (Europass)
Standard avtalevilkår for overføring av personopplysninger til tredjeland
Utvidelse av maksimumsperioden for merking av storfe i naturreservater i Nederland
Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og –tjenester (ERG)
Dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe: gjennomføringsbestemmelser om tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt
Bruk av 79 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr til biler
Overføring av personopplysninger til USA
VIS-vedtaket: innføring av visuminformasjonsssystemet
Krisehåndteringsplan for næringsmiddel- og fôrtrygghet
Overføring av personopplysninger til Isle of Man
EU-programmet for elektroniske offentlige tjenester til forvaltingen, foretak og borgere (IDABC) (2004-2009)
Beskyttelsestiltak overfor visse levende dyr og animalske produkter fra Albania
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien
Registrering av opplysninger om genmodifiserte organismer
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser
Opprettelse av Det europeiske bankutvalg
Opprettelse av Den europeiske komité for forsikring og tjenestepensjoner
Endringer vedrørende Den europeiske verdipapirkomité

Sider