Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Brannklassifisering av gipsplater, høytrykkslaminerte dekorative plater og bærende konstruksjonsdeler av tre
Minstetilbudet av leide samband
Overføring av personopplysninger til Argentina
Storfebesetninger frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose
Utpeking av administrator for toppdomenet .eu
Brannklassifisering av trefiberbaserte plater til bruk i bygninger
Felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart
Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)
Statistikk om avfall
Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip
Biproduktforordningen om produkter som ikke er beregnet for humant konsum (til 2011)
IFRS-forordningen: bruk av internasjonale regnskapsstandarder
EASA-forordningen: felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)
Felles format for oppholdstillatelser til personer fra tredjeland
Luftfartsselskapers erstatningsansvar ved ulykker
Toppnivådomenet .eu
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
Dyrehelseregler for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
Bruk av blod og blodkomponenter fra mennesker
WEEE-direktivet: kassering av elektriske og elektroniske produkter (inntil 14.2.2014)
RoHS-direktivet: bruk av farlige stoff i elektrisk og elektronisk utstyr
Forsikringsformidlingsdirektivet
Bygningsenergidirektivet (til 9.7.2012)
Konglomeratdirektivet: tilsyn med finansielle konglomerater

Sider