Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
RoHS-direktivet: bruk av farlige stoff i elektrisk og elektronisk utstyr
Forsikringsformidlingsdirektivet
Bygningsenergidirektivet (til 9.7.2012)
Konglomeratdirektivet: tilsyn med finansielle konglomerater
Installering og bruk av hastighetsbegrensere på visse grupper motorvogner
Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip
Livsforsikringsdirektivet
Telekonkurransedirektivet: konkurranse i markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester
Markedsføring av frø fra olje- og fibervekster
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne
Tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest
Overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk
Kommunikasjonsverndirektivet (e-databeskyttelsesdirektivet)
Handel med frø fra olje- og fiberplanter
Omsetning av grønnsaksfrø
Handel med frø til sukkerbete og fôrbete
Felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål
Utendørsstøydirektivet
Avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse
Kosttilskuddsdirektivet
Eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (vibrasjon)
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av elektriske stekeovner
Postdirektivet (andre): åpning for konkurranse på markedet for posttjenester
Biproduktdirektivet om om produkter som ikke er omhandlet i noe særdirektiv: endringsbestemmelser om animalske biprodukter
Uønskede stoffer i dyrefôr

Sider