Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
EUs trygdeforordning (til 1.5.2010)
Krystalglassdirektivet
Fri bevegelse av arbeidstakere
Stoffdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer
Omsetning av såkorn
Omsetning av frø fra fôrvekster
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin
Retningslinjer for statsstøtte til bedrifter i vanskeligheter
Retningslinjer for regional statsstøtte
Retningslinjer for statsstøtte i form av kompensasjon for offentlige tjenester
Retningslinjer for statsstøtte ved levering av tjenester generell økonomisk interesse
Retningslinjer for statsstøtte til korttids eksportkredittforsikring
Retningslinjer for statsstøtte knyttet til kvotehandelsordningen for drivhusgasser etter 2012
Felleseuropeisk forskning om vann
Felleseuropeisk forskning om legemiddelresistens
Felleseuropeisk forskning om byer
Felleseuropeisk forskning om klima
Felleseuropeisk forskning om havet og marine ressurser
Midlertidige regler om statsstøtte til banker under finanskrisen
Statsstøtteregler ved rask etablering av bredbåndsnett
Retningslinjer for omstruktureringsstøtte til banker
Retningslinjer for statsstøtte til finansinstitusjoner knyttet til lønnsomhets- og omstruktureringstiltak
Retningslinjer for statsstøtte til vanskeligstilte og funksjonshemmede arbeidstakere
Retningslinjer for statsstøtte til opplæring av ansatte i bedrifter
Retningslinjer for statsstøtte til foretak som driver skipsforvaltning

Sider