Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av klimaanlegg til husholdningsbruk
Driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner
Leveringspliktdirektivet: universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon
Rammedirektivet for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester
Tillatelsesdirektivet: tillatelser til etablering og drift av elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester
Tilgangsdirektivet for elektroniske kommunikasjonsnettverk
Arbeidstidsdirektiv for sjåfører som ikke er selvstendig næringsdrivende
Arbeidstakerdirektivet: informasjon til og konsultasjon med arbeidstakere
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser
Meldingsformaliteter for skip som ankommer eller forlater havner
Samtrafikk i et liberalisert telekommunikasjonsmarked
EUs 6. miljøhandlingsprogram
Informasjon om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer
Informasjon om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer
Retningslinjer for utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer
Frekvensvedtaket: frekvenspolitisk regelsett
Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (ERG)
Rettledninger for utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer
Policy-gruppe (RSPG) for frekvensforvaltning
Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk
Det europeiske organ for styrking av det strafferettslige samarbeidet (Eurojust)
Standard avtalevilkår for overføring av personopplysninger til tredjestater
Overføring av personopplysninger til Canada
Et fellesskapsprogram for energieffektivitetsmerking av kontorutstyr
Vedtekter for europeiske selskap (SE)

Sider