Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Informasjon til forbruker om nye næringsmidler (ny mat)
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE)
Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)
Oversikt over hvilke land hvis borgere er visumfrie og hvilke land hvis borgere er visumpliktige når de krysser Schengens yttergrense
Honningdirektivet
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: endringsbestemmelser
Krav og framgangsmåter for sikker lasting og lossing av bulkskip
Produktsikkerhetsdirektivet
Svinepestdirektivet: tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest
Europeiske selskaper: utfyllende vedtektsbestemmelser om arbeidstakernes innflytelse
Følgerettsdirektivet: avgift på omsetning av billedkunst
Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker
Veterinærlegemiddeldirektivet
Takdirektivet om nasjonale utslippstak for visse forurensende stoffer til luft
Fremme av elektrisitet produsert fra fornybare energikilder i det indre elektrisitetsmarked
Begrenset bruk av virkelig verdi i finansieringsinstitusjoners regnskaper
Markedsføring av frø i bulk til sluttforbrukere
Varmeanlegg for motorvogner
Ansvar for transportører som befordrer utenlandske statsborgere til et Schengen-land
Dekk for motorvogner og tilhengere
Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer
Tobakksdirektivet (til 19.5.2016)
Vilkår for opptak av verdipapirer til offisiell notering på en fondsbørs og opplysningsplikt
Opphavsrettsdirektivet
Restrukturering og avvikling av kredittinstitusjoner

Sider