Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Virksomhetsoverdragelsesdirektivet
Utsettingsdirektivet (GMO): utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet
Fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet
Prosedyrer for lisensiering av jernbaneforetak
Utvikling av Fellesskapets jernbaner : endringsbestemmelser
Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit: endringsbestemmelser om skrapesyke
Andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: liste over prioriterte stoffer
Tillatelse til markedsføring av trehalose som ny mat eller ny matingrediens
Opprettelse av Den europeiske verdipapirkomité (ESC)
Opprettelse av Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn
Standard avtalevilkår for overføring av personopplysninger til utlandet
Forbud mot markedsføring av "Nangai-nøtter (Canarium indicum L.)" som ny mat eller ny matingrediens
Atskilt tilgang til abonnementslinjer
EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac I)
Ozonforordningen: stoffer som bryter ned ozonlaget
Økopunktsystemet for tunge lastebiler som kjører i transitt gjennom Østerrike
Miljømerkeforordningen (til 19.2.2010)
Merkeforordningen for storfe: identifikasjon, registrering og merking av storfe og storfekjøtt
Legemidler mot sjeldne sykdommer: gjennomføringsbestemmelser om kritierier og om definisjoner
Legemidler mot sjeldne sykdommer
Sommertidsdirektivet
Ikke-diskrimineringsdirektivet
Avfallsforbrenningsdirektivet
Kontroll og utdryddelse av blåtunge

Sider