Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Energimerking av lyskilder (revisjon)
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, børsomsatte fond, sertifikater m.m.: endringsbebstemmelser
EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac): tilknytningsavtale for Norge og Island
EUs ordning for sivil beredskap 2021-2027
Felles europeisk luftrom: krav til myndighetenes sikkerhetstilsyn
Kloning av storfe, svin, sau, geit og dyr av hestefamilien
Grensekryssende elkrafthandel: nettkode om krav til nettilknytning av HVDC-systemer og produksjonsparker tilknyttet via likestrømsledninger
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om sauer og geiter
Merking, registrering og rapportering av småfe: ny sammenstilt fororordning
Europeisk e-tjenestekort: juridisk og operasjonelt rammeverk
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyflufenamid, fenbuconazol, fluquinconazol og tembotrion
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om håndhevelse og om utsending av sjåfører
Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk (2021-2027)
EU-høring om god praksis for produksjon av medisiner
Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk: utfyllende bestemmelser om ETIAS
Driftsforbud for luftfartøysoperatører som ikke overholder pliktene under EUs kvotesystem
Selskapslov for et europeisk privat selskap
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om karbonindekser
Kontroll ved import av fôr- og matvarer: endringsbestemmelser om innførselsdokumenter
Nye prosedyrer for godkjenning av ny mat (novel food)
Europeisk næringslivsstatistikk
Økodesign av varmeovner
Unionslisten for ny mat: rettelse
Bremseanlegg på traktorer (kodifisering)

Sider