Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Fjerning av terrorrelatert innhold på nettet
Forsvarlig bruk av antimikrobielle midler i veterinærmedisiner
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sorbinsyre (E 200) i flytende fargestoffpreparater til dekorasjon av eggeskall
EU-henstilling om kandidatundersøkelser
Kombinert transportdirektivet: endringsbestemmelser
Krav til miljøvennlig utforming av store rentvannspumper
EU-programmet Kreativt Europa (2021-2027)
Revisjon av datalagringsdirektivet
Felles europeisk salgslov
Minstekrav til miljøinspeksjoner
Utfyllende bestemmelser til MiFID om suspensjon og strykning av finansielle instrumenter
Økodesignkrav til isolasjonsmateriale
Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold (revisjon)
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sojabønne-hemicellulose (E 426)
Arbeids- og hviletidsregler innen ervervsmessig lufttransport med fly
Krav til miljøvennlig utforming av komplekse dekodere
Adgang til det internasjonale marked for busstransport
Omsetning av mat fra klonede dyr
Revidert Dublin-forordning
Det europeiske solidaritetskorps (2021-2027)
Krav til elektrisk sikkerhet i el-biler
Redusert publiserings- og oversettelsesforpliktelse ved registrering av visse type selskaper
Krav til datasikkerhet og personvern i internettilkoblet radioutstyr
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sitronsyre (E 330) i kakao- og sjokoladevarer
Godkjenning av natriumformat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Sider