Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Klassifisering av produkter til byggverk for branntekniske egenskaper
Spørreskjema om gjennomføringen av VOC-direktivet om flyktige organiske forbindelser
Styret for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
Overlappende familieytelser og barnetrygd
Sammensetningen og arbeidsmåten for revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere
Begrepet ”delvis arbeidsledig” i forbindelse med grensearbeidere og arbeidsløshetstrygd
Unntak for bruk av bly
Rådgivende høynivågruppe for gjennomføring og utvikling av i2010-strategien
Klasser for branntekniske egenskaper for visse byggevarer
Attestasjon av overensstemmelse med produktkrav for gulvbelegg
Godkjenning av den italienske storfedatabasen som fullt ut operativ
Tillatelse til markedsføring av rugbrød tilsatt phytosteroler/phytostanoler som ny mat eller nye matingredienser
Forlengelse av tidsfristen for å sette øremerker på visse storfe
Svartelistingsforordningen: luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet
Overgangsordninger for deler av ”hygienepakken"
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
Gjennomføring av hygienepakken
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler
Gebyrer ved bistand til små og mellomstore virksomheter fra Det europeiske legemiddelkontor (EMEA)
Fastsettelse av gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering
Adgangsvilkår til gasstransmisjonsnettverk
Forebygging av salmonella i kjøtt og egg
Implementering av toppdomenet .eu: endringsbestemmelser
Statistikk over yrkesrettet opplæring i foretak
Fôring av dyr: tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (endring)

Sider