Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmiddelet prokloraz i næringsmidler: endringsbestemmelser
Direktiv om flysikkerhetsavgifter
Helsepåstander på energidrikker med koffein
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om konformitetserklæring
Kloning av storfe, svin, sau, geit og dyr av hestefamilien
EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020: gjennomføringsbestemmelser
Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 17299 som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekyllinger
Forenklet omregistrering av kjøretøy i det indre marked
Dokumentasjon som skal følge visse importerte fiskerivarer (kapteinserklæring)
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten
EUs romprogram (2021-2027) og EU-byrået for romprogrammet
Avtale om ordninger dersom Storbritannia trer ut av EØS uten en utmeldingsavtale med EU
Miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger (revisjon)
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av genmodifiserte næringsmidler eller fôrvarer
Analyse av visse fettsyreestere m.m. i matvarer
Intelligente transportsystemer: utfyllende bestemmelser om kooperative systemer
Statistikk om avfall (trukket)
Europeisk reisedokument for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om rapportering av opplysninger
Førerseter til landbruks- og skogbrukshjultraktorer (kodifisering)
EU-anbefalinger om europeiske kvalitetsprinsipper for turistnæringen
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse:overgangsordninger for Kroatia

Sider