Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Jernbanepassasjerforordningen (revisjon)
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om håndhevelse og om utsending av sjåfører
Sertifiseringsordning for screeningutstyr for flyplasser
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om bruk av EFB-nettbrett
Fornyet godkjenning av 3-fytase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for plastavfall
Førerkort som inkluderer sjåførkortets funksjoner
Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kriterier for utpeking av sentrale kontaktpunkt
REACH-forordningen om kjemikalier: godkjenning av bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) og dibutyl phthalate (DBP)
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om klassifisering av aktive stoffer
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport : endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering
Fornyet godkjenning av 6-fytase produsert av Schizosaccharomyces pombe som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for biologisk nedbrytbart avfall
Enkeltpersonselskapsdirektivet (revisjon av 12. selskapsdirektiv)
Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav (I)
Regler for kontroll med og bekjempelse av hestepest (kodifisering)
Matkjeden, dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse: tillegg til liste over dyresykdommer og zoonoser
Eurodac III-forordningen
Intelligente transportsystemer: utfyllende bestemmelser om innføring og bruk av samarbeidende systemer
Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser
Det europeiske industri-, teknologi- og forskningskompetansesenter for cybersikkerhet
Ernæringspåstander på matvarer: endringer til listen
Schengenregler for midlertidig gjeninnføring av kontroll ved de indre grenser: endringsbestemmelser

Sider