Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Merking av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer for motorvogner med to eller tre hjul
EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet)
Skipsavfallsdirektivet
Energieffektivitetskrav til strømbegrensere for lysstoffrør
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen
ELV-direktivet om utrangerte kjøretøy
Frontavskjerming av kjøretøyer mot overkjøring
Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner (inntil 2013)
Direktivet om elektronisk handel
Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy (til 2018)
Ansvarsforsikring for motorvogn (4. rådsdirektiv)
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor fellesskapet: endringsbestemmelser
Støy fra utstyr til utendørs bruk
Taubaneanlegg til persontransport
Atskilt tilgang til abonnementslinjer
Samtrafikk på et liberalisert telekommunikasjonsmarked
Nasjonale organer som skal fastsette standarder for elektroniske signaturer
Videresending av personopplysninger til USA
Beskyttelse av personopplysninger i Ungarn
Beskyttelse av personopplysninger i Sveits
Tillatelse til markedsføring av "smørbare gule fettstoffer tilsatt phytosterolestere" som ny mat eller ny matingrediens
Forbud mot markedsføring av "Stevia rebaudiana Bertoni: planter og tørkete blad" som ny mat eller ny matingrediens
Godkjenning fosfolipider fra eggeplomme som ny mat eller ny mat-ingrediens
Godkjenning Østerrikes plan for overvåking og kontroll av salmonella i fjørfe
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av sæd fra griser: endringsbestemmelser

Sider