Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium og kadmiumforbindelser i visse strålingstolerante videokamerarør
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om egenskapen miljøfare (HP14)
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om pilotlisenser for seilflyging
Handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om standardsertifikater ved handel innen EU
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer: endringsbestemmelser
Økodesignkrav til isolasjonsmateriale
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdommer som er underlagt EUs overvåkningsprogrammer
Miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger (revisjon)
Kommunikasjonsvernforordningen
Arbeids- og hviletidsregler innen ervervsmessig lufttransport med fly
Ozonforordningen: endringsbestemmelser for 2016
Veginfrastrukturdirektivet (revisjon)
EØS-finansieringsordningene 2014-2021
Beskyttelse av geografisk betegnelse fra Guatemala på alkoholsterk drikk: endringsbestemmelser
Tiltak for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) (revisjon)
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om medisinske krav til besetningsmedlemmer
Næringsmidler av animalsk opprinnelse: Frysekrav
Oppheving av visumkrav for borgere av Kosovo
Reviderte retningslinjer for statsstøtte i form av garantier
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågris, purker og melkekyr
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sør-Afrika
Energimerking av tørketromler for husholdninger (revisjon)
Europeisk e-tjenestekort: juridisk og operasjonelt rammeverk

Sider