Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Statistikk om informasjonssamfunnet
Tilsyn med foretakssammenslutninger
Saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte: gjennomføringsbestemmelser
Overføring av laste- og passasjerskip mellom skipsregistrene i EØS-området
Forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører
Gruppeunntak for linsensavtaler om teknologioverføring 2004
Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr
Miljøkrav til vaske- og rengjøringsmidler
Nye og eksisterende genmodifiserte matvarer og fôrstoffer
Samvirkingsforordningen for det felles europeiske luftrom
Luftromsforordningen: om organisering og bruk av Det felles europeiske luftrom
Luftfartstjenesteforordningen: yting av flysikringstjenester i Det felles europeiske luftrom
Rammeforordningen for det felles europeiske luftrom
Tidsfrister og skjemamodell for rapportering innen storfesektoren
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA)
Prosedyre for endring av Sirene-håndboken
Forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg
Omsetning av utgangsstoffer for narkotika
Flypassasjerforordningen 2004
Fusjonsforordningen 2004
Statistikk om landbruksregnskaper
Veterinærkontroller ved grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater
Etablering av et system for unike koder for genmodifiserte organismer
Merking, registrering og rapportering av småfe
Likestilling mellom kjønnene i forhold til tilgang til varer og tjenester

Sider