Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
EUs støttekontor på asylfeltet (EASO) (revisjon)
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT): innovasjonsagenda 2021-2027
Økodesignkrav til lyd- og billedutstyr
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav
Vern mot diskriminering utenfor arbeidslivet
Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk: endringsbestemmelser
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfearter
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for Quaternium-15
Tillatt lydnivå og eksosanlegg på motorvogner
Direktiv om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser
Minstekrav til miljøinspeksjoner
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): gjennomføringsbestemmelser
Bakkebaserte flyplasstjenester
Det europeiske sosialfond pluss (ESF+) (2021-2027)
Avslag på godkjenning av Vitis vinifera cane tannins som basisstoff i plantevernmidler
Visuminformasjonssystemet (VIS): endringsbestemmelser
Krav til miljøvennlig utforming av profesjonelle vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner
Fremme av læring gjennom mobilitet av unge
Godkjenning av 6-fytase produsert av Schizosaccharomyces pombe som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fugle- og grisearter
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for trimetylbenzoyldifenyl-fosfinoksid
Veltevern på smalsporede traktorer
Krav til elektrisk sikkerhet i el-biler
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testbetingelser og typegodkjenningsdata
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om geiter og truede raser
Såvareforordningen

Sider