Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av lamper
Biociddirektivet
Informasjon om priser på forbruksvarer
Advokatdirektivet
EU-nettet for epidemiologisk overvåking av og kontroll med smittsomme sykdommer
Ny mat-forordningen om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser
Deltidsdirektivet
Veterinærkontroll ved import av animalske produkter fra tredjeland
Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner
Postdirektivet (første): utvikling av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet
TV-direktivet (endring): utøvelse av fjernsynsvirksomhet
Bestemmelser om trykkutstyr
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av oppvaskmaskiner
Tillatelser og individuelle lisenser for teletjenester
Erstatningsordninger for investorer
Fjernsalgsdirektivet
Førstegangsvurdering og markedsføring av nye næringsmidler
Supplerende beskyttelsessertifikat for plantelegemidler
Skipsutstyrsdirektivet
Likebehandling av menn og kvinner i yrkesbaserte trygdeordninger
Sertifikater for dyr og animalske produkter
Elektrisitetsdirektivet: felles regler for det indre marked for elektrisk kraft (til 30.6.2004)
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av vaskemaskiner (endring)
Seveso II-direktivet: Kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer
Befraktningsordninger og fraktrater for godstransport på innlands vannveier

Sider