Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
Miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger (revisjon)
Kommunikasjonsvernforordningen
Ozonforordningen: endringsbestemmelser for 2016
Veginfrastrukturdirektivet (revisjon)
EØS-finansieringsordningene 2014-2021
Beskyttelse av geografisk betegnelse fra Guatemala på alkoholsterk drikk: endringsbestemmelser
Erstatningsordninger for investorer (ICS-direktivet)
Vurdering av medisinsk teknologi
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse elektroder (fornyelse)
Produktmarkedsovervåkingsforordningen
Plantevernmidler med godkjenning til 2022, 2023 og 2023: arbeidsprogram for vurdering av søknader om forlengelse
Utslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cycloksydim m.fl.
Oppheving av visumkrav for borgere av Kosovo
Reviderte retningslinjer for statsstøtte i form av garantier
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sør-Afrika
Godkjenning av icaradin som et eksisterende aktivt stoff i biocidprodukter av type 19
Energimerking av tørketromler for husholdninger (revisjon)
Europeisk e-tjenestekort: juridisk og operasjonelt rammeverk
Visuminformasjonssystemet (VIS): tekniske spesifikasjoner om VIS Mail Communication Mechanism
REACH-forordningen om kjemikalier: godkjenning av diglym
Ratifisering på nasjonalt nivå av Den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjonskrav til sement, betong, gips, maling og petroleumsprodukter

Sider