Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testbetingelser og typegodkjenningsdata
Innsyn i prisbestemmelsene for legemidler og deres opptak i de nasjonale syketrygdordninger
EU-rammeverk for fremme av bærekraftige investeringer
Fremme av gjensidig godkjenning av eksamensbeviser fra videregående skoler og resultater av læringsopphold i utlandet
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for området arbeidsstyrke
Reguleringspolitikken for høyhastighets internett
Energimerking av klimaanlegg (revisjon)
Arbeidstidsdirektiv for sjåfører som ikke er selvstendig næringsdrivende: endringsbestemmelser
Fornyet godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyre- og fuglearter
Forenklet omregistrering av kjøretøy i det indre marked
Kloning av storfe, svin, sau, geit og dyr av hestefamilien
Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk (2021-2027)
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Stoffblandingsdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger - kodifisering og ny beslutningsprosedyre
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kadmium i belysning og skjermbelysning
Harmonisering av lovgivningen om målenheter
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser om salmonella i krypdyrkjøtt
Verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om flerårig rullende planlegging
Arbeidstidsdirektivet (avsluttet uten enighet)
Godkjenning av brilliantblå FCF som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
Krav til miljøvennlig utforming av kompressorer
Direktiv om informasjon til allmennheten om legemidler på resept
Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om opplysningsplikt om inntektsskatt
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav (II)

Sider