Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Revisjon av datalagringsdirektivet
Felles europeisk salgslov
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om krav til operatører og sertifikat om overenstemmelse med regelverket
Energimerking av kommersielle utstillingskjøle- og frysedisker
Styrking av tåleevnen til banker og andre kredittinstitusjoner
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om sauer og geiter
Drikkevannsdirektivet (revisjon)
Krav til miljøvennlig utforming av heiser
EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac III)
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: erklæring fra ytere av oppstillingsplattformtjenester
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser om tilpasning til et globalt system for datainnsamling
Nøkkelkompetanser for livslang læring
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til elektroniske skjermer
Krav til miljøvennlig utforming av komplekse dekodere
EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020: gjennomføringsbestemmelser
Energimerkning av profesjonelle vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner
Omsetning av mat fra klonede dyr
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for overflatebehandling med organiske løsningsmidler
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kadmium i belysning og skjermbelysning
EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac): tilknytningsavtale for Norge og Island
Redusert publiserings- og oversettelsesforpliktelse ved registrering av visse type selskaper
Fremme av sosial inkludering og felles verdier gjennom formell og uformell læring
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om perfluoroktansulfonsyre og dens derivater
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om arbeidsro i cockpiten
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om rapportering av opplysninger

Sider