Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om taumatin (E 957) som smaksforsterker
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler: rettelse
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser
Forlengelse av godkjenningsperiodene for bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P og napropamid i plantevermidler
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (11. ATP)
Fornyet godkjenning av bentazon i plantevernmidler
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2014-2016
Pakkelevering over grensene
Statistikk over jernbanetransport (revisjon)
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: konverteringstabeller for kvalitetstrinn for eksterne kredittvurderingsbyråers kredittrisikovurderinger
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilordning av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer til en objektiv skala
Tilsetningsforordningen: rettelse av visse språkutgaver
Biocider: godkjenning av azoxystrobin som et aktivt stoff til bruk i produkttype 7, 9 og 10
Biocider: godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 2 og 4
Skipsutstyrsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk merking
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler
EU-programmet Kreativt Europa: endringsbestemmelse om finansiering av Det europeiske ungdomsorkester
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for metanol
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1-metyl-2-pyrrolidone
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om et sporbarhetssystem for tobakksprodukter
Tobakksdirektivet: utfyllende bestemmelser om sporbarhetssystemer for tobakksvarer
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om kravene til proteininnhold i tilskuddsblandinger
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2019-2021

Sider