Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av MBBT (nano) som UV-filter
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder: endringer til liste
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud ("svartelisten") pr. 14.6.2018
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om energimåling og -forbruk
Felles europeisk jernbaneområde (ERA): gjennomføringsbestemmelser om klageorganet
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer
Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter (revisjon)
Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
LULUCF-forordningen: Inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder kapitalkrav for eksponeringer mot sentrale motparter
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder tiamethoxam
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder klotianidin
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder imidakloprid
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om risikovurdering og -håndtering
Legemidler mot sjeldne sykdommer: definisjon av uttrykket 'lignende legemiddel'
Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen en matvare
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder
Gebyrer og betaling til Det europeiske jernbanebyrå

Sider