Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Godkjenning av 2,3-dietylpyrazin m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av 2,4,5-trimetyltiazol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av linalooloksid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt fisk
Godkjenning av mentol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
Godkjenning av vanillylaceton og 4-(4- methoxyphenyl)butan-2-on og avslag på godkjenning av 1-phenylethan-1-ol som fôrtilsetningsstoff
Godkjenning av 3-hydroxybutan-2-on m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av hex-3(cis)-en-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av piperine, 3-metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av trimetylamin m.fl. som fôrtilsetning til dyr
Godkjenning av metyl-N-metylantranilat og metylantranilat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fugler
Godkjenning av dinatrium-5'-ribonudeotide, dinatrium-5'- guanylat og dinatrium-5'-inosinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
EU-referanselaboratorium for virus- og bakterieforuresning av muslinger
EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE)
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser om bisfenol A
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Sri Lanka, Trinidad og Tobago, og Tunisia
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om økt opptak av ikke-hemjern
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier for fremmedstoffer i fôr og mat
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningen for stoffene bukkehornkløver og sulfonylfluorid i plantevermidler
Avslag på godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 28 og IFRS 1 og 12
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): bestemmelser for 2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vesentlighetsgrensen for gjeldsforpliktelser i restanse

Sider