Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av jernbanekjøretøy
Forsikringsformidlingsdirektivet: endring av anvendelsesdato for utfyllende bestemmelser
Forlengelse av godkjenningsperiodene for Bacillus subtilis stamme QST m.fl. i plantevermidler
Grenseverdier for rester av fluazuron i matvarer
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for solvent nafta
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 22
Fartsskriverforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 9
Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2018)
Veterinærlegemiddeldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om grenseverdier for kontroll av visse matvarer
Godkjenning av rotekstrakt fra tre urter som ny mat
Godkjenning av utvidet bruk av L-ergothionein som ny mat
Godkjenning av utvidet bruk av taxifolin-rikt ekstrakt som ny mat
Godkjenning av omsetning av florotanniner fra Ecklonia cava som ny mat eller ny matingrediens
Konsultasjonsprosess for beslutning om ny mat-status
EUs referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer: endringsbestemmelser
EUs referanselaboratorium for afrikansk hestepest: endringsbestemmelser
Skipsutstyrsdirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk merking
Kapitalkravsforordningen (CRR): rettelse av visse språkversjoner
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om klassifisering av rullebaner
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 40
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om ballongflyging
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om ballonger
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett

Sider