Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om homogeniteten av underliggende eksponeringer
Godkjenning av biocidfamilien 'BPF_Iodine_VET'
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om gratiskvoter
CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyre
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyre
Forsvarsanskaffelsesdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter
Forsyningsvirksomhetdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
Innkjøpsdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
Konsesjonskontraktsdirektivet: justering av terkselen for konsesjoner
Biociddirektivet: inkludering av konsentrert eplesaft som aktivt stoff
Biociddirektivet: inkludering av ost som aktivt stoff
Biociddirektivet: inkludering av D-fruktose som aktivt stoff
Biociddirektivet: inkludering av honning som aktivt stoff
Biociddirektivet: inkludering av eggepulver som aktivt stoff
Biociddirektivet: inkludering av Saccharomyces cerevisiae som aktivt stoff
Biociddirektivet: inkludering av eddik som aktivt stoff
Lufttrafikk og internasjonal godstransport: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Godkjenning av biocidfamilien 'Boumatic Iodine product family'
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amitrol m.fl.
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 1-dekanol m.fl.
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
Krav til miljøvennlig utforming av sveiseutstyr
Transformatorforordningen: endringsbestemmelser
Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder

Sider