Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: forlengelse av overgangsordninger
Forbebyggende tiltak og kontrollrutiner mot visse sykdommer og etablering av liste over arter som utgjør en vesentlig trussel for spredning av disse sydkommene
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer
Integrert statistikk om jordbruksbedrifter: gjennomføringsbestemmelser
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Karnobatska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Karnobat)
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("sikkerhetslisten") pr. 28.11.2018
Avslag på fornyet godkjenning av propikonazol som aktivt stoff i plantevernmidler
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for bekjempelse av kriminalitet
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll
Bruk av Schengen-informasjonssystemet til retur av personer med ulovlig opphold
Biocider: godkjenning av produktfamilien 'Teat disinfectants biocidal product family of CVAS'
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for o-fenylfenol
Forsikringsdirektivet: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
Forsikringsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av premier, erstatningskrav og kostnader etter stat
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
Rammeverk for fri flyt av ikke-personlige data
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser
Folke- og boligtellingen i 2021: gjennomføringsbestemmelser om geokoding
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler
Felles europeisk jernbaneområde: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer og kriterier for bruk av den økonomiske likevektstesten
Informasjon til reisende om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse
Det europeiske byrå for operasjonell forvaltning av store IT-systemer innenfor området frihet, sikkerhet og rettferdighet (revisjon)
Digital portal for informasjon om det indre marked
Det europeiske legemiddelkontoret: flytting til Amsterdam

Sider