Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Omsetning av nikotinamid-ribosidklorid som ny mat
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: endringer i forbindelse med covid-19-pandemien
Midlertidige bestemmelser om gjennomføringsfrister på jernbaneområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
Utendørsstøydirektivet: endringsbestemmelser om metoder for vurdering av skadelige virkninger
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid i visse in-vitro diagnostisk medisinsk utstyr
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse håndholdte forbrenningsmaskiner
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium og kadmiumforbindelser i visse strålingstolerante videokamerarør
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om visse unntak for bruk av bly og blyforbindelser i komponenter
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om heksavalent krom i absorpsjonskjøleskap i campingbiler
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak unntak for seksverdig krom til antikorrosjonsmiddel i absorpsjonskjøleskap
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i visse platinaelektroder for måling av ledningsevne
Planteskadegjørere på frø og annet formeringsmateriale: gjennomføringsbestemmelser
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet
Beredskap i elektrisitetssektoren: henstilling om bistandsmekanismen
Bruk av verdikuponger i stedet for tilbakebetaling ved avlyste reiser i forbindelse med covid-19-pandemien
EU-anbefaling om mobilapplikasjoner og bruk av anonymiserte mobilitetsdata i forbindelse med covid-19-krisen
Produksjon av personlig verneutstyr og medisinsk utstyr i forbindelse med Covid-19-utbruddet
Import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Kosovo og helsesertifikat
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Serbia
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen

Sider