Stortingsbehandles

Forsiden - Oversikt - Stortingsbehandles
EU-vedtak EØS-vedtak Samtykkeproposisjon Lovproposisjon
Regnskapsdirektivet
Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om store selskapers informasjonsplikt om sosiale og miljømessige forhold
Fartsskriverforordningen
Gassmarkedsdirektiv III: felles regler for det indre gassmarked
Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer
Elektrisitetsdirektiv III
Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet
Adgang til naturgasstransmisjonsnett
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: endringsbestemmelser
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsdirektiv
CO2-utslippsskrav for personbiler
CO2-utslipp fra varebiler
Forenklede regler for lisensiering av musikkproduksjoner over landegrensene
Pakkereisedirektivet (revisjon)
Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur
Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff
Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om veiledning om miljømerkets utforming