Stortingsbehandles

Forsiden - Oversikt - Stortingsbehandles
EU-vedtak EØS-vedtak Samtykkeproposisjon Lovproposisjon
Styrket kontroll ved passering av Schengens yttergrenser
Den europeiske grense- og kystvakt
Regnskapsdirektivet
Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om store selskapers informasjonsplikt om sosiale og miljømessige forhold
Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff
Europeiske sosiale entreprenørskapsfond
Europeiske venturekapitalfond
Revisjonsforordningen: krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse
Revisjonsdirektivet (8. selskapsdirektiv): endringsbestemmelser
Reduserte kostnader ved utbygging av høyhastighets elektroniske kommunikasjonsnettverk
Forsikringsformidlingsdirektivet (IDD): endring av anvendelsdato
Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)
Håndhevingsdirektivet: håndheving av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser
Formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner
Energimerkeforordningen
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen)
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV)
Kapitalkravsforordningen (CRR)
Forretningshemmelighetsdirektivet
Boliglånsdirektivet
Ansvarsforsikring ved formidling av boliglån
Betalingstjenestedirektivet (revisjon)
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter
Forbrukersamarbeidsforordningen om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene (revisjon)
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon)