Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2012

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om Det europeiske forskningsrådes drift og dets gjennomføring av målene for særprogrammet "Ideer" i 2012

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the European Research Council's operations and realisation of the objectives set out in the Specific Programme "Ideas" in 2012

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 30.5.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

1. INDLEDNING OG RETSGRUNDLAG
Det Europæiske Forskningsråd (EFR), der blev oprettet ved Kommissionens afgørelse 2007/134/EF, har som sin væsentligste opgave gennemførelsen af særprogrammet "Idéer", med et samlet budget på 7,51 mia. EUR.

EFR består af et uafhængigt Videnskabeligt Råd, der understøttes af en specifik struktur for gennemførelse i form af Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA), der blev oprettet under den generelle ordning for forvaltningsorganer. Ansvaret for at gennemføre særprogrammet "Idéer" og bistå Det Videnskabelige Råd blev overdraget til Forvaltningsorganet af Kommissionen i 2008 og autonomi blev bevilget til Forvaltningsorganet i juli 2009.

I medfør af artikel 4, stk. 4, og bilag I i Rådets beslutning om særprogrammet "Idéer" indeholder denne årlige kommissionsrapport, der er udarbejdet i samarbejde med ERC’s Videnskabelige Råd og Forvaltningsorganet for ERC, Kommissionens vurdering af Det Europæiske Forskningsråds drift og dets gennemførelse af målene i 2012. Denne rapport er suppleret med en rapport fra Det Videnskabelige Råd om den videnskabelige gennemførelse og resultaterne af programmet i 2012.

[...]

5. KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER FOR 2013
EFR har udviklet sig markant på adskillige punkter i 2012. Året blev markeret ved fejringen af EFR’s femårsdag, lanceringen af kampagnen "ERC Goes Global", den første internationale aftale med the US National Science Foundation, en ledende EFR-forsker som vinder af nobelprisen i fysik og deltagelse fra EFR-støttemodtagere i Summer Davos-mødet. I slutningen af 2012 havde EFR gennemført 10 indkaldelser af forslag til etablering af forskere og etablerede forskere, to indkaldelser af Proof of Concept-forslag og en af synergistøtteforslag. Udvælgelsesprøverne frembragte et samlet antal på mere end 34 000 forslag ud af hvilke mere end 3 500 blev udvalgt til at modtage støtte efter en streng peer review.

Vi venter utålmodigt på 2013 og afgørelserne fra Europa-Parlamentet og Rådet om Kommissionens forslag til Horisont 2020, herunder en forventet øgning af støtten til EFR. Ved at øge EFR’s budget gør man det muligt at yde støtte til flere topforskere og deres nyskabende idéer, og især yngre forskere kan få tilbudt et længerevarende perspektiv.

Der forventes udvikling på yderligere to områder i 2013:

• Siden 2010 er støtten til etablering af forskere blevet strømlinet for at ansøgerne kan sammenlignes med forskere på et tilsvarende niveau. Generelt er de "nystartede" forskere (fra 2 op til 7 år efter afslutningen af deres PhD) stadig i gang med processen vedrørende etablering af deres egen forskergruppe, mens de "nyetablerede" forskere (fra 7 op til 12 år efter afslutningen af deres PhD) meget ofte allerede arbejder med deres egen gruppe, men har brug for at etablere sig. For at udvikle denne praksis og som reaktion på det hurtigt voksende antal ansøgninger om støtte til nystartede forskere, vil Det Videnskabelige Råd indføre to separate indkaldelser i arbejdsprogrammet for 2013.

• I overensstemmelse med anbefalingerne fra EFR’s task force, som er indarbejdet i forslagene til Horisont 2020, har Kommissionen oprettet et uafhængigt højtstående indstillingsudvalg med henblik på at udpege den næste EFR-formand11. Under Horisont 2020 vil formanden også overtage generalsekretærens opgaver, og han/hun vil varetage sine opgaver fra Bruxelles og bruge det meste af sin tid på EFRaktiviteter. Indstillingsudvalget, der er under ledelse af Lord Sainsbury af Turville, forventes at rapportere til Kommissionen i god tid før den næste formand for EFR skal udpeges, når Horisont 2020 træder i kraft.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.05.2013