Erfaringene med postdirektivet

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om anvendelsen av postdirektivet (direktiv 97/67/EF, endret ved direktiv 2002/39/EF)

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 22.12.2008

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Fællesskabets ramme for posttjenester i EU er fastlagt i direktiv 97/67/EF, ændret ved direktiv 2002/39/EF (i det følgende omtalt som "postdirektivet") [1]. I postdirektivets artikel 23 pålægges det Kommissionen "hvert andet år" at forelægge en beretning for Europa-Parlamentet og Rådet om, hvordan postdirektivet er blevet anvendt. Det er også et krav, at denne beretning skal omfatte "relevante oplysninger" om udviklingen på markedet, herunder tekniske, sociale og beskæftigelsesmæssige aspekter, samt om posttjenesternes kvalitet.

En løbende overvågning af markedet og beretning herom udgør et vigtigt element ved en fuldstændig gennemførelse af et indre marked for posttjenester, således at man i rette tid kan udpege mangler og problemer og har mulighed for om nødvendigt at gennemføre relevante (juridiske) tiltag og tilpasninger. Overvågningen af markedet har ligeledes haft afgørende betydning for videreførelsen af en gennemsigtig reform af sektoren og for at kunne fastslå, om reformen har frembragt de ønskede virkninger og forbedringer. Der skal henvises til, at de tidligere beretninger om anvendelsen spillede en afgørende rolle i lovgivningsprocessen vedrørende direktiv 2008/6/EF.

Kommissionen fremlagde sin første beretning om anvendelsen i november 2002, den anden beretning om anvendelsen i marts 2005 og en tredje beretning om anvendelsen i oktober 2006. Som i de tidligere beretninger om anvendelsen giver nærværende beretning en omfattende vurdering af postdirektivets generelle gennemførelse i medlemsstaterne, herunder anvendelsen af vigtige elementer i postdirektivet, den lovgivningsmæssige udvikling samt detaljerede oplysninger om udviklingen af markedet (herunder økonomiske, tekniske, sociale og beskæftigelsesmæssige aspekter samt spørgsmålet om posttjenesternes kvalitet). I beretningen gives en beskrivelse af de vigtigste udviklingstendenser efter den seneste beretning om anvendelsen, som blev godkendt i oktober 2006, og som dækker rapporteringsperioden 2006–2008.

Sammen med beretningen foreligger der et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene med mere detaljerede oplysninger om udviklingen på lovgivningsområdet og markedet. I beretningen fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om anvendelsen af postdirektivet fremlægges konklusionerne i arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene i form af et sammendrag. Beretningen og den detaljerede analyse i dette dokument fra Kommissionens tjenestegrene bygger begge på den seneste undersøgelse fra Ecorys om de vigtigste udviklingstendenser inden for postsektoren (2006-2008).

Denne rapporteringsperiode har haft en særlig betydning for postsektoren i EU, eftersom en række afgørende udviklingstendenser fandt sted inden for det korte tidsrum, som nærværende beretning dækker: For det første liberaliserede Tyskland - langt det største enkelte (nationale) postmarked i EU sit postmarked fuldstændigt den 1. januar 2008. For det andet synes det nu muligt at evaluere den fuldstændige åbning af markedet i UK, som fandt sted den 1. januar 2006, og uafhængige eksperter i UK er faktisk ved at gennemføre en sådan evaluering. For det tredje kan man nu vurdere virkningen af den nedsatte grænseværdi for eneretsområdet til 50 g fra den 1. januar 2006 i hele EU - som udgør det sidste foreløbige skridt, inden markedet åbnes fuldstændigt.

Sidst, men ikke mindst, skal der henvises til, at Rådet og Europa-Parlamentet i februar 2008 vedtog direktiv 2008/6/EF om endnu en ændring af postdirektivet (i det følgende omtalt som "det tredje postdirektiv"). I det tredje postdirektiv er der fastsat en tidsfrist for en fuldstændig åbning af markedet senest den 31. december 2010 for hovedparten af medlemsstaterne (faktisk 95 % af EU's postmarkeder med hensyn til omfang) og senest den 31. december 2012 for de øvrige medlemsstater. Det tredje postdirektiv skaber således det juridiske grundlag for gennemførelsen af det indre marked for posttjenester. Denne vigtige beslutning, som blev vedtaget i bred enighed i Europa-Parlamentet og Rådet, udgør ikke kun afslutningen på nærværende beretnings referenceperiode, men giver også denne periode et vigtigt perspektiv.

I al beskedenhed er formålet og hensigten med nærværende beretning ikke at give en fremtidsudsigt for anvendelsen af det tredje postdirektiv - det vil kræve en omfattende indsats fra alle aktører for fuldt ud at gennemføre direktivet - men at aflægge rapport om anvendelsen af det aktuelle postdirektiv i referenceperioden. Hvor det er relevant, vil der ikke desto mindre blive givet en prognose og gjort rede for udviklingstendenserne.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.12.2008
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg