Erfaringer med EUs regelverk for europeisk forsknings- og innovasjonsstatistikk

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1608/2003/EF om statistikker om viteskap og teknologi

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 11.4.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Officielle statistikker om videnskab, teknologi og innovation (STI-statistikker) i Den Europæiske Union er i vid udstrækning baseret på Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1608/2003/EF af 22. juli 2003 om produktion og udvikling af fællesskabsstatistikker om videnskab og teknologi1. I nært samarbejde med medlemsstaterne er denne beslutning blevet gennemført af Eurostat via lovgivningsmæssige foranstaltninger og frivillige dataindsamlinger og via Eurostats egen statistiske produktion.

Denne rapport vurderer gennemførelsen af de enkelte statistiske aktioner, der er anført i artikel 2 i beslutningen. Disse foranstaltninger sigter på at etablere et statistisk informationssystem inden for videnskab, teknologi og innovation for at støtte og overvåge EU's politikker. Kommissionens forordninger (EF) nr. 753/2004 og nr. 1450/2004 om gennemførelse af beslutning 1608/2003/EF vedrører de to datasamlinger, som løbende gennemføres inden for det europæiske statistiske system (ESS) af medlemsstaternes statistiske myndigheder. Både forsknings- og udviklings- (FoU) og innovationsstatistikker, der indsamles i henhold til disse to gennemførelsesforordninger er blevet anerkendte og ofte citerede referencedata i EUpolitikken om overvågning af STI-området.

Sammen med FoU-data beskriver den førstnævnte forordning også det statistiske arbejde, der omfatter de andre områder af STI-statistikker, som menneskelige ressourcer inden for videnskab og teknologi, højteknologiske industrier, videnbaserede tjenester og patenter. Statistikker på disse områder bliver direkte produceret af Eurostat ved hjælp af eksisterende kildedata og statistikker (eksternt eller internt i Eurostat). Dette suppleres med frivillige indsamling af data inden for ESS om karrieremulighederne for ph.d.'er.

Kvaliteten af de statistiske data er blevet af mere afgørende betydning på grund af politiske retningslinjer, overvågning og i særdeleshed det faktum, at politiske mål er fastlagt gennem statistiske oplysninger. Europa 2020-strategien, ligesom sin forgænger Lissabonstrategien, der har en præcis målsætning for FoU-intensitet (afsættelse af 3 % af EU's BNP til FoU inden
2020), og det er derfor af største betydning, at kvaliteten af målingen er og forbliver på et højt niveau.

Vedtagelsen af ovennævnte forordninger om gennemførelse af beslutning nr. 1608/2003/EF har stabiliseret STI-datakvaliteten. Dette er blevet efterfulgt af gradvise og løbende forbedringer og nøje overvågning af kvaliteten. Vedtagelse og gennemførelse af internationale standarder og metoder og konstant diskussion af deres relevans i en dynamisk målingsramme, sigter på at holde statistikkerne ajour og af førsteklasses kvalitet.

I yderligere udviklingsarbejde for STI-statistikkerne vil både de prioriteringer, som opstår af de politiske behov og udvikling af ESS som helhed vil blive taget i betragtning. I betragtning af de prioriteter, der allerede er fastsat i Europa 2020-strategien og dens flagskibsinitiativ innovation i EU vil der blive tilstræbt en balance mellem nyt arbejde og tiltag for yderligere at forbedre de eksisterende STI-statistikker.

[1] EUT L 230 af 16.9.2003, s. 1.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg