Etablering av et maritimt transportområde uten hindringer

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: Meddelelse og handlingsplan med sikte på etablering av et europeisk maritimt transportområde uten hindringer

Siste nytt

Rådskonklusjoner vedtatt 2.12.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

1. Indledning
Søtransporten tynges af komplekse administrative procedurer, selv når skibene kun sejler mellem EU-havne (søtransport inden for EU) og lasten udelukkende består af varer i fri omsætning ("fællesskabsvarer"). Følgen er, at søtransport af varer inden for EU har udgifter til administrative formaliteter, der gør denne transportform mindre attraktiv, når varer skal flyttes rundt på det indre marked.

Procedurerne foreskrives i en lang række retsregler, hovedsagelig fra EU, som omfatter told- og transportregler, veterinærregler, plantebeskyttelsesregler og formaliteter for fartøjer, der ankommer til eller afgår fra havne, og de fleste interessenter har påpeget, at de udgør en væsentlig hindring for søtransporten inden for EU. Eftersom transporten til lands ikke belastes af tilsvarende administrative procedurer, er der mange interessenter, som indtrængende har opfordret til, at der gøres noget for søfarten.

Således har Rådet i sine konklusioner af 11. december 2006 om fremme af nærskibsfarten understreget, at det er nødvendigt at tilskynde til anvendelse af nærskibsfart og herunder forenkle de administrative procedurer. Denne opfordring blev gentaget i Rådets konklusioner om Lissabonstrategien af 12. februar 2007. Ved udgangen af
2006 gentog Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg sin opfordring til, at kontrollen ved de indre grænser ophæves for søtransporten.

I midtvejsevalueringen af den transportpolitiske hvidbog [1] lagde Kommissionen op til, at der etableres et europæisk søtransportområde uden barrierer. Også i "blåbogen" om en integreret havpolitik [2] fremhæves nødvendigheden af at ændre den situation, hvor søtrafikken inden for i EU er ringere stillet end andre transportformer. Denne tanke stemmer fint med Kommissionens strategi for forenkling af lovgivningen i EU. Derudover har Kommissionen udsendt en meddelelse om en europæisk havnepolitik [3], som tager fat på andre flaskehalse end de administrative barrierer.

2. Formålet med et europæisk søtransportområde uden barrierer
Det europæiske søtransportområde uden barrierer er et begreb, som udvider det indre marked til søtransporten inden for EU ved at afskaffe eller forenkle administrative procedurer i denne transport, idet formålet er at gøre den mere attraktiv, effektiv og konkurrencedygtig og at gøre mere for at beskytte miljøet.

Kommissionen har fundet frem til en række foranstaltninger, der kan bringe dette mål nærmere. Dem handler denne meddelelse om.

[...]

7. Konklusioner
Med et europæisk søtransportområde uden barrierer søger Kommissionen at give den samlede effektivitet af søtransporten inden for EU et løft ved at fjerne væsentlige administrative hindringer for nærskibsfartens udvikling. Hvis denne transportform kan blive bedre i stand til at konkurrere med vejtransporten, kan den få stor betydning for EU's evne til at opfylde sine miljøforpligtelser og tage klimaudfordringen op. Tanken indgår i en bredere strategi, der også omfatter 'motorveje til søs'-projektet og nye nærsøtrafikforbindelser, som fremmes af Marco Polo-programmet og TEN-Tprojekterne, mere gennemskuelige havneafgifter, effektive bane- og vandvejsforbindelser i havnenes bagland og mindre miljøbelastning fra havne og skibe. Nærskibsfarten kan også hjælpe EU til at fastholde sin store ekspertise på søfartsområdet i almindelighed og sin stilling som en hovedaktør inden for økonomiens globalisering.

[1] Kommissionens meddelelse: "Hold Europa i bevægelse - Bæredygtig mobilitet på vores kontinent - Midtvejsevaluering af Europa-Kommissionens hvidbog fra 2001 om transportpolitikken - KOM(2006) 314.
[2] Meddelelse: En integreret EU-havpolitik - KOM(2007) 575 af 10.10.2007.
[3] Meddelelse fra Kommissionen: "Meddelelse om en europæisk havnepolitik"; KOM(2007) 616 endelig af 18. oktober 2007.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.01.2009
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg