EU-handlingsplan mot ungdomsledighet

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Samarbeid for Europas unge: et opprop om tiltak mot ungdomsledighet

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Working together for Europe's young people. A call to action on youth unemployment

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 5.7.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 19.6.2013, dansk utgave)

Kommissionen opfordrer til ny konsensus for at sætte gang i den økonomiske vækst

Ungdomsbeskæftigelse og finansiering til SMV'er danner grundlaget for det næste møde i Det Europæiske Råd
På Kommissionens ugentlige møde, som i høj grad drejede sig om Det Europæiske Råds møde i juni, sluttede formand José Manuel Barroso af med at sige, at "Europa arbejder hårdt på at komme ud af krisen. Det fremgår klart af den detaljerede analyse, som Kommissionen fremlagde i forbindelse med de landespecifikke henstillinger. Vores vækstresultater er dog stadig meget utilfredsstillende, og visse dele af Europa har store sociale problemer. Vi kan bruge mødet i slutningen af næste uge til at skabe en ny konsensus og fornyet momentum og skabe enighed i EU om, hvad vi vil gøre for atter at få sat skub i den økonomiske vækst. Vi vil fremsætte konkrete forslag til foranstaltninger til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed og til i samarbejde med EIB at støtte finansieringen af realøkonomien, især SMV'erne. Elementerne i denne konsensus er lagt på bordet - nu gælder det blot om at få det til at ske".

Europa-Kommissionen har vedtaget tre oplæg til det næste møde i Det Europæiske Råd, der afholdes den 27. og 28. juni 2013. De tre oplæg, som omhandler håndtering af ungdomsarbejdsløsheden, bedre regulering og en revision af vækst- og beskæftigelsespagten, blev vedtaget i morges. Et fjerde oplæg vedrørende bedre lånemuligheder til økonomien, der er udarbejdet i samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank, offentliggøres, så snart det er vedtaget formelt. Denne pakke initiativer vil hjælpe EU med at gøre en forskel i forbindelse med at få folk tilbage i arbejde og gøre det nemmere for virksomhederne at ansætte og investere og for bankerne at yde lån til realøkonomien.

De vigtigste elementer i de fire oplæg er:

Fælles indsats for EU's unge - en opfordring til at gøre mere for at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden

Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed er en førsteprioritet. Selv om midlerne hertil i høj grad ligger i medlemsstaternes hænder, kan EU være med til at gøre en forskel. Kommissionen har foreslået en række konkrete og gennemførlige foranstaltninger med potentiale til at give umiddelbar virkning, men nogle af dem er endnu ikke vedtaget på EU-plan, navnlig de foranstaltninger, der er knyttet til den flerårige finansielle ramme.

Det vigtigste er at fremskynde gennemførelsen af ungdomsgarantien. Kommissionen foreslår, at de 6 mia. EUR, der er afsat til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet under den flerårige finansielle ramme, udbetales i starten af perioden i 2014 og 2015 i stedet for over hele den syvårige MFF-periode. Medlemsstaterne bør sørge for at fremlægge deres programmer for ungdomsbeskæftigelse i efteråret. Sideløbende hermed vil Kommissionen udvikle et antal EU-rædskaber til støtte for medlemsstaterne, f.eks. den europæiske alliance for lærlingeuddannelser, samarbejdet om digitale jobs, EURES og initiativet "dit første EURES-job" samt hjælpe virksomhederne med at rekruttere unge. Alle disse foranstaltninger skal gennemføres i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter og andre relevante interesserede parter.

Kommissionens og EIB's fælles rapport til Det Europæiske Råd - Øge långivningen til økonomien: gennemførsel af EIB's kapitaludvidelse og fælles initiativer mellem Kommissionen og EIB
En af de største hindringer for et opsving er for øjeblikket mangelen på normale låneforhold til økonomien, navnlig til SMV'erne, hvilket Kommissionen understregede i sin årlige vækstundersøgelse.

I en fælles rapport beskriver Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank, hvordan EIB's nyligt vedtagne kapitaludvidelse vil blive fordelt. Derudover fremsættes der tre muligheder for at give SMV'erne bedre adgang til finansiering og ansætte unge i den nærmeste fremtid. Kommissionen vil opfordre Det Europæiske Råd til at være ambitiøse på området.

Vækst- og beskæftigelsespagten: et år senere - rapport til Det Europæiske Råd

Europa-Kommissionen har vedtaget en statusrapport om vækst- og beskæftigelsespagten. Efter det første år kan medlemsstaterne stadig gøre meget for at hjælpe sig selv, f.eks. udnytte potentialet i det indre marked bl.a. på det digitale område og inden for energi og forskning.

I rapporten understreges nødvendigheden af at gennemføre den første akt for det indre marked, idet kun 7 af Kommissionens 12 forslag er blevet vedtaget. Europa?Kommissionen har fremlagt de fleste forslag til den anden akt for det indre marked og agter at fremlægge de sidste par forslag i de kommende uger, herunder regler for at fremme langsigtede investeringer som en alternativ finansieringskilde for realøkonomien. Kommissionen opfordrer til, at disse forslag vedtages hurtigt før valget til Europa?Parlamentet.

Rapporten viser, hvordan Kommissionen har stillet hele budgettet til samhørighedspolitikken til rådighed for projekter til skabelse af vækst og jobs som led i investeringspakken på 120 mia. EUR skitseret i pagten.

Kommissionens opfølgning på top 10-høringen af SMV'erne vedrørende EU's regler

Det er også vigtigt at have et erhvervsvenligt klima. Regulering på EU-plan har vist sig at være en effektiv måde at skabe nye muligheder, snarere end ved at 27 forskellige reguleringer på nationalt plan.

Kommissionen har vedtaget en meddelelse, der omhandler de ti EU?retsakter, som SMV'erne mener, er mest byrdefulde. I meddelelsen beskrives de tiltag eller kommende tiltag, som skal løse disse problemer. For hver af de retsakter, som SMV'erne har udpeget, har Kommissionen allerede set på de betænkeligheder, der er givet udtryk for, og truffet foranstaltninger på de områder, som Kommissionen har beføjelse til, eller fremlagt forslag for de lovgivende institutioner for at lette byrden på SMV'erne. I december 2011 foreslog Kommissionen f.eks. en revision af ordningen for offentlige indkøb, som vil have direkte indvirkning på SMV'ernes adgang til offentlige indkøb. I februar 2012 foreslog Kommissionen at erstatte direktivet om produktsikkerhed i almindelighed med en forordning om forbrugerproduktsikkerhed, som indeholder et forsimplet sæt fælles krav til virksomhederne.

Dette sker som led i den igangværende revision og sikrer, at EU-lovgivningen er formålstjenlig ("REFIT"-programmet).

Det Europæiske Råd vil godkende Kommissionens landespecifikke henstillinger, som er vejledende for medlemsstaternes finanspolitikker og økonomiske politikker for det næste år. Det vil også fastlægge de næste skridt til at styrke Den Økonomiske og Monetære Unions arkitektur. Kommissionens fire oplæg danner grundlaget for umiddelbar handling for at genoprette den økonomiske vækst. De bidrager til at genskabe tillid, således at virksomhederne atter begynder at investere og ansætte nye medarbejdere, og bankerne genindfører normale låneforhold. De viser, at fælles handling på EU-plan har større virkning end isolerede individuelle tiltag på nationalt plan. Formand José Manuel Barroso sender disse bidrag til alle medlemmerne af Det Europæiske Råd og til Europa?Parlamentet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.06.2013
Annen informasjon