EU-høring om internasjonal klimapolitikk etter 2020

Tittel

Consultation on the 2015 International Climate Change Agreement: Shaping international climate policy beyond 2020

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 26.3.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 26.3.2013, dansk utgave)

Klima: Den globale klimaaftale for 2015 under udformning
Europa-Kommissionen har i dag vedtaget et høringsdokument som start på den offentlige debat om, hvordan en ny international aftale om bekæmpelse af klimaændringer skal udformes. Høringsmeddelelsen stiller centrale spørgsmål og opfordrer interessenter til at udtrykke deres holdning til den nye aftale, som skal færdiggøres ved udgangen af 2015 og træde i kraft fra 2020.

Connie Hedegaard, EU's klimakommissær, siger: "I København opstillede verdens ledere det mål, at den globale opvarmning skal holdes under 2 °C, så vi undgår de alvorligste konsekvenser af klimaændringerne. Det er en ambitiøs international aftale, og det er afgørende for dens succes, at alle store økonomier handler i overensstemmelse med deres nuværende og fremtidige kapaciteter. Den offentlige debat om det nye høringsdokument vil være med til at forme EU's holdning og bidrage til at opnå den bedst mulige aftale i 2015."

Høringsmeddelelsen opfordrer interessenter, medlemsstater og EU's institutioner til at komme med deres input til, hvordan 2015-aftalen skal udformes. Aftalen vil udgøre den internationale ramme for bekæmpelse af klimaændringerne fra 2020.

Den offentlige høring løber indtil den 26. juni, og den 17. april vil der blive afholdt en konference for interessenter i Bruxelles.

Den globale opvarmning skal holdes under 2°C

I slutningen af 2011 indledte FN's medlemslande forhandlingerne om en ny klimaaftale i Durban. Den offentlige høring finder sted samtidig med, at disse forhandlinger forventes intensiveret i år.

2015-aftalen skal samle det eksisterende kludetæppe af bindende og ikke-bindende aftaler under FN's klimakonvention og Kyotoprotokollen i én samlet ordning. Mens EU, et par andre europæiske lande og Australien har indgået en retlig bindende aftale om den anden forpligtelsesperiode under Kyotoprotokollen, har omkring 60 andre lande verden over indgået forskellige former for ikke-bindende forpligtelser om at reducere eller begrænse væksten af deres drivhusgasemissioner.

Vigtigt at hæve ambitionsniveauet inden 2020

Samtidig med de internationale forhandlinger om 2015-aftalen er der inden for rammerne af Durbanplatformen indledt forhandlinger om, hvorledes de globale drivhusgasemissioner kan nedsættes yderligere, før aftalen træder i kraft i 2020. Det sker i erkendelsen af, at der er en væsentlig forskel mellem landenes nuværende emissionsløfter for 2020 og det, der er nødvendigt for, at verden holder den globale opvarmning på under 2 °C.

Selvom høringsmeddelelsen fokuserer på 2015-aftalen, står det klart, at det er nødvendigt med en global indsats før 2020, så politikkerne ledes på rette vej og aftalen bliver en succes.

Næste skridt
Kommissionen vil gennemgå de indkomne svar, som vil indgå i udviklingen af EU's holdning til 2015-aftalen.

Yderligere oplysninger

2015-aftalen

Konference for interessenterne

Ambitionsniveauet for 2020 skal hæves

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.03.2013
Annen informasjon