EU-konsultasjon om europeisk selskapsrett

Tittel

Europakommisjonen: Åpen konsultasjon om fremtidens europeiske selskaprett

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.2.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Europæisk selskabsret: hvilken vej fremad?
Bruxelles, den 20. februar 2012 – Europa-Kommissionen har i dag lanceret en omfattende høring om fremtiden for europæisk selskabsret. Europa har behov for selskabsretlige regler, der er tilpasset behovene i vore dages samfund og udviklingen i de økonomiske forhold. EU's selskabsret har spillet en central rolle i forbindelse med opbygningen af det indre marked. Nu er tiden kommet til at undersøge, om vore dages behov stadig tilgodeses af den eksisterende lovgivning. På internettet er der derfor blevet offentliggjort et høringsdokument med det formål at modtage input fra alle berørte parter. Høringssvarene skal være indsendt senest den 14. maj 2012.

EU's selskabsret består af et sæt fælles regler, der sikrer en ensartet beskyttelse af aktionærer, kreditorer og andre i hele EU, der påvirkes af virksomhedernes dispositioner. Selskabsretten spiller en central rolle for retssikkerheden og beskyttelsen af aktionærrettigheder. Medlemsstaternes forskellige retlige traditioner og virksomhedsstrukturer skal respekteres, men en harmonisering af grundreglerne gør det nemmere for virksomheder at udbyde deres tjenester og produkter til alle kunder i EU. Væksten i den grænseoverskridende handel og udviklingen af internethandel medfører mange nye muligheder for virksomheder og forbrugere, men repræsenterer også en udfordring for de eksisterende selskabsretlige rammer. Derfor er det nødvendigt at overveje, hvordan de nuværende regler kan tilpasses forholdene i det 21. århundrede. De nye udfordringer betyder desuden, at vi ikke kun skal betragte selskabsret ud fra en rent juridisk synsvinkel, men også i en bredere kontekst sammen med faktorer såsom corporate governance, virksomheders sociale ansvar og den nøglerolle, som virksomheder spiller for innovation og vækst.

Michel Barnier, der er kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtaler i denne forbindelse: "Udformningen af en EU-politik på det selskabsretlige område er en udfordring, som vi er nødt til at tage op. Med de rette selskabsretlige rammer bliver det nemmere for virksomheder at udvikle sig i hele EU til fordel for deres aktionærer og deres kunder. Det selskabsretlige landskab er i forandring, og vi er nødt til at overveje, hvordan vi bedst tilpasser vores regler til denne udvikling. Derfor opfordrer jeg alle berørte parter til at deltage i den offentlige høring, vi har lanceret i dag."

Hvad handler den offentlige høring om?
Der søges input om den generelle retning, som europæisk selskabsret skal tage, og om mere specifikke initiativer, der kunne komme på tale i fremtiden. Høringen dækker følgende emner:

• Mål og rækkevidde for europæisk selskabsret – Hvad bør hovedformålene med den europæiske selskabsret være? Egner de gældende regler sig til at løse de aktuelle problemer? På hvilke områder er der behov for tilpasninger? Hvad skal forholdet mellem selskabsret og corporate governance være?

• Kodificering af europæisk selskabsret – Bør de eksisterende selskabsdirektiver samles i et enkelt instrument for at gøre lovgivningen mere tilgængelig og brugervenlig?

• Fremtiden for de forskellige europæiske selskabsformer – Hvilke fordele og mangler er der ved de forskellige europæiske selskabsformer? Skal de eksisterende selskabsformer tages op til revision? Skal der udforskes alternativer?

• Virksomheders mobilitet på tværs af landegrænser – Hvad skal der til for at gøre det nemmere for en virksomhed at flytte sit hovedsæde til et andet land? Og hvad sker der, hvis en virksomhed splittes op i forskellige dele i forskellige lande? Bør reglerne for grænseoverskridende fusioner revideres?

• Grupper af virksomheder – Dvs. virksomheder under fælles ledelse eller kontrol – Er der behov for EU-initiativer på dette område?

• Kapitalregler for europæiske virksomheder – Bør de gældende minimumskapitalkrav og kapitalvedligeholdelsesregler ændres og ajourføres?

Hvad er næste skridt?
Høringen løber indtil den 14. maj 2012. Svarene vil blive analyseret, og der vil blive offentliggjort et resumé af resultaterne. Der vil derefter blive truffet opfølgende foranstaltninger.

Baggrundsoplysninger
Den nuværende EU-selskabsret omfatter et stort antal direktiver og forordninger. Harmoniseringen af europæisk selskabsret vedrører beskyttelsen af aktionærers og andres interesser, sammensætningen og vedligeholdelsen af aktieselskabers kapital, overtagelsestilbud, filialoplysninger, fusioner og spaltninger, mindsteregler for enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar, aktionærrettigheder og andre områder såsom regnskabsaflæggelse. Den vedrører også forskellige europæiske selskabsformer såsom det europæiske aktieselskab, den europæisk økonomiske firmagruppe og det europæiske andelsselskab.

I 2011 gennemførte Kommissionen en lignende offentlig høring vedrørende corporate governance (se IP/11/404). De to områder hænger tæt sammen, da nogle af reglerne vedrørende corporate governance er indarbejdet i selskabsretten, mens selskabsretten i vid udstrækning beskæftiger sig med corporate governance. Af hensyn til sammenhængen vil eventuelle opfølgende initiativer på disse to områder blive bebudet samtidigt i anden halvdel af 2012.

Høringsdokumentet findes på:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=companylaw2012

Yderligere oplysninger: MEMO/12/119

Nøkkelinformasjon