EU-strategi for innovasjon og bioøkonomi

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Innovasjon for bærekraftig vekst: bioøkonomi for Europa

Siste nytt

Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 22.2.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Norges EU-delegasjons omtale)

Sist oppdatert: 22.02.2012 // EU-kommisjonen har nylig lansert en strategi for utvikling av Europas bioøkonomi. Samfunnsutfordringene knyttet til en forventet befolkningsvekst opp mot 9 milliarder i 2050 i kombinasjon med en begrenset tilgang på naturressurser danner bakgrunn for strategien. Strategien er klart i tråd med målene i den nye landbruks- og matmeldingen - Velkommen til bords, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Den nye strategien ”Innovating for Sustainable Growth: a Bioeconomy for Europe” skal bidra til et skifte i Europas økonomi i retning av bærekraftig bruk av fornybare ressurser. Målet med strategien er en mer innovativ lavutslippsøkonomi i Europa med et mer bærekraftig jordbruk og fiske, økt matsikkerhet og mer bærekraftig bruk av fornybare biologiske ressurser for industrielle formål.

Bedre utnyttelse av landbrukets ressurser
Globale samfunnsutfordringer knyttet til befolkningsvekst, klimaendringer og press på naturressurser danner et viktig bakteppe også for Meld. St. 9 (2011-2012) – Velkommen til bords. Meldingen peker også på bioøkonomien og de muligheter som ligger i bedre utnyttelse av landbrukets ressurser. - Det er en styrke for norsk landbruk at EU lanserer en strategi som går i samme retning som den nye landbruks- og matmeldingen, sier Brekk. Vi må utnytte de muligheter som ligger i denne utviklingen.

- Økt fokus på bærekraftig matproduksjon og bruk av fornybare biologiske ressurser er ikke bare nødvendig for å imøtekomme de globale samfunnsutfordringene, det vil også innebære et løft for landbruksnæringen, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Fremtidsrettet landbruksnæring
Kommisjonen ser på forskning og innovasjon som en motor for ny utvikling. De anslår at finansiering av relevant forskning og innovasjon gjennom EUs nye forskningsprogram, Horizon 2020, kan generere om lag 130 000 arbeidsplasser og gi 45 milliarder euro i tilleggsverdi innenfor aktuelle bioøkonomisektorer innen 2025. - Også i Norge vil forskning og økt kunnskap om biologiske sammenhenger stå sentralt for å sikre en fremtidsrettet norsk landbruksnæring og økt verdiskapning basert på landbrukets ressurser, sier Brekk.

Les pressemeldingen om strategien her.
Les mer om Lansbruks- og matdepartementets arbeid her.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
13.02.2012
Annen informasjon