EU-strategi for reduserte CO2-utlslipp fra lastebiler og busser

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Rådet og Europaparlamentet. Strategi for reduksjon av tyngre kjøretøyers drivstoffforbruk og CO2-utslipp

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Strategy for reducing Heavy-Duty Vehicles' fuel consumption and CO2 emissions

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 21.05.2014, dansk utgave)

Klima: Kommissionen fastsætter strategi for at mindske CO2-udledninger fra lastbiler og busser
Lastbiler og busser kommer til at bruge mindre brændstof og udlede mindre kuldioxid (CO2) med en ny strategi vedtaget af Europa-Kommissionen i dag. Disse tunge køretøjer står bag omkring en fjerdedel af alle CO2-udledninger fra vejtransport i EU. Hvis der ikke gøres noget, skønnes det, at udledningerne fra tunge køretøjer i 2030-2050 vil forblive tæt på det nuværende ubæredygtige niveau.

Klimakommissær Connie Hedegaard udtaler: "I dag tager vi næste skridt mod at mindske udledningerne fra vejtransport. Først indførte vi regler for biler og varevogne, og resultaterne ser vi nu: Der er nu færre udledninger, luftforureningen i byerne bliver mindre, og forbrugerne har adgang til mere innovative og brændstofeffektive køretøjer. Det er derfor vi i dag vender opmærksomheden mod lastbiler og busser. Strategien indeholder tiltag, som med tiden vil mindske CO2-udledningerne fra denne type køretøjer, spare operatørerne penge og gøre EU mindre afhængig af olie." -

Fokus på kortsigtede tiltag

CO2-udledninger fra nye biler og varevogne mindskes med de seneste EU-regler, men strategien1, som vedtages i dag, er den første, som tager hånd om tunge køretøjer.

Strategien fokuserer på kortsigtede tiltag, som skal certificere, indberette og overvåge udledninger fra tunge køretøjer. Det er et vigtigt første skridt i retning af at mindske udledningerne, da det hidtil har være besværligt at sammenligne tunge køretøjer, særligt på grund af de mange forskellige modeller og størrelser, som i høj grad tilpasses behovet på markedet og produceres i meget mindre mængder end biler og varevogne.

Kommissionen har udviklet computersimuleringsværktøjet VECTO, som kan måle CO2-udledninger fra nye køretøjer. Med støtte fra dette værktøj har Kommissionen planer om at fremsætte lovforslag næste år, som vil kræve certificering, indberetning og overvågning af nye tunge køretøjer. Det vil bidrage til et mere åbent og konkurrencedygtigt marked og anvendelse af de mest energieffektive teknologier.

Andre mulige tiltag på mellemlang sigt

Når denne lovgivning er trådt i kraft, vil Kommissionen muligvis overveje yderligere tiltag til at mindske CO2-udledninger fra tunge køretøjer. Den mest åbenlyse mulighed er at fastsætte obligatoriske grænser for den gennemsnitlige udledning af CO2 fra nyregistrerede tunge køretøjer, som det allerede er tilfældet for biler og varevogne. Andre muligheder kunne omfatte udvikling af en moderne infrastruktur, som støtter alternative brændstoffer til tunge køretøjer, smartere prissætning på brugen af infrastruktur, effektiv og sammenhængende anvendelse af beskatning af køretøjer i medlemslandene og andre markedsbaserede mekanismer. Der vil blive gennemført en konsekvensanalyse for at finde de mest omkostningseffektive muligheder eller løsninger.

Undersøgelser, som er udført i forbindelse med forberedelsen af strategien, tyder på, at man med den seneste teknologi kan opnå omkostningseffektive nedbringelser af CO2-udledninger fra nye tunge køretøjer på mindst 30 %.

Baggrund

Udledninger fra tunge køretøjer udgør omkring en fjerdedel af udledningerne fra vejtransport og 5 % af EU's samlede udledninger af drivhusgaser.

Den konsekvensanalyse, som ligger bag strategien for tunge køretøjer, viser, at CO2-udledninger fra transport med tunge køretøjer er vokset med ca. 36 % mellem 1990 og 2010.

Prognoser baseret på en uændret politisk situation tyder på, at de samlede udledninger fra tunge køretøjer i EU vil forblive tæt på det nuværende niveau i 2030-2050 og dermed omkring 35 % højere end i 1990. Det er i klar uoverensstemmelse med målene om at mindske udledninger af drivhusgasser fra transport med omkring 60 % af niveauet i 1990 inden 2050, som fastsat i Kommissionens transporthvidbog og køreplan fra 2011 om omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050.

De næste skridt

Strategien sendes nu videre til Europa-Parlamentet og Rådet, som opfordres til at vedtage den og hjælpe med at realisere de foreslåede tiltag.

Yderligere oplysninger:

Generaldirektoratet for Klimas website om tunge køretøjer

MEMO/14/366

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.05.2014
Annen informasjon