Europeisk forbrukeragenda

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Ny forbrukeragenda. Styrking av forbrukerbeskyttelsen under bærekraftig omstilling

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. New consumer agenda. Strengthening consumer resilience for sustainable recovery

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 11.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 13.11.2020

En ny forbrugerdagsorden: Europa-Kommissionen vil give forbrugerne værktøjer til at blive drivkraft for omstillingen

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt den nye forbrugerdagsorden, som skal sætte europæiske forbrugere i stand til at spille en aktiv rolle i den grønne og den digitale omstilling. Dagsordenen handler også om, hvordan man øger forbrugerbeskyttelsen og stiller forbrugerne bedre både under og efter covid-19-pandemien, som har givet forbrugerne en del udfordringer i hverdagen. Mere konkret fastlægges der i dagsordenen nogle prioriteter og centrale foranstaltninger, som skal gennemføres i de kommende fem år sammen med medlemsstaterne på europæisk og nationalt plan. Det drejer sig bl.a. om et nyt lovgivningsforslag, som skal give forbrugerne bedre oplysning om bæredygtighed og tilpasse gældende lovgivning til den digitale omstilling, samt en handlingsplan om produktsikkerhed med Kina.

Næstformand med ansvar for værdier og gennemsigtighed, Věra Jourová, udtaler: "Vi ønsker at sætte forbrugerne i stand til at spille deres rolle i den grønne og den digitale omstilling. Samtidig skal vi sikre, at de regler, der skal beskytte forbrugeren, svarer til dagens digitale virkelighed — især gennem fast håndhævelse af regler og større ansvarlighed på onlineplatforme."

Kommissær for retlige anliggender og forbrugere, Didier Reynders, udtaler: "Europæiske forbrugere er centrale for en global forandring. Deres handlinger kan gøre en stor forskel. Forbrugerne skal have mulighed for at træffe bæredygtige valg, og de skal være sikre på, at deres rettigheder til enhver tid beskyttes. Med den nye dagsorden indføres foranstaltninger, som fremmer et retfærdigt digitalt og grønt samfund, hvor der tages højde for, at forbrugsmønstre går på tværs af de enkelte medlemsstaters grænser."

Forbrugerrettigheder under covid-19-krisen

Hvad enten der er tale om onlinesvindel eller aflyste fly, har Covid-19-pandemien påvirket mange områder af forbrugernes liv. Kommissionen vil fortsat bekæmpe onlinesvindel sammen med netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde og gennem dialog med de forskellige platforme og alle relevante aktører. Derudover vil Kommissionen fortsat sikre beskyttelsen af de EU-rettigheder, som rejsende og passagerer har, hvis deres rejse aflyses. Kommissionen vil undersøge den langsigtede virkning af covid-19 på europæernes forbrugsmønstre, og resultatet vil danne grundlag for kommende politiske initiativer.

Styrkelse af forbrugernes stilling og bedre beskyttelse

Den nye forbrugerdagsorden er en vision for EU's forbrugerpolitik fra 2020-2025 med fokus på fem vigtige områder:

  1. Den grønne omstilling – Kommissionen ønsker at sikre, at forbrugerne har adgang til bæredygtige produkter på EU-markedet, og at de får mere fyldestgørende oplysninger, så de kan træffe velunderbyggede valg. Næste år vil Kommissionen fremlægge et forslag, som skal give forbrugere bedre oplysning om produkters bæredygtighed og bekæmpe praksis såsom grønvask eller hurtig forældelse. Kommissionen vil også slå til lyd for reparation af produkter, produkter, der er mere bæredygtige, og "cirkulære" produkter. Den grønne omstilling sker ikke uden virksomhedernes opbakning – Kommissionen er fast besluttet på at samarbejde med de erhvervsdrivende for at få dem til at give tilsagn om bæredygtigt forbrug, der går videre, end hvad der kræves i lovgivningen.
  2. Den digitale omstilling – Den digitale omstilling er i gang med at ændre forbrugernes liv radikalt og giver nye muligheder, men også udfordringer. Kommissionen har til hensigt at bekæmpe handelspraksis online, som tilsidesætter forbrugerens ret til at træffe et informeret valg, misbruger deres adfærdsmæssige tilbøjeligheder eller fordrejer deres beslutningsproces ved hjælp af f.eks. "skjulte mønstre" eller skjult reklame. Derudover skal der tages behørigt hensyn til forbrugernes interesser, når der fastsættes regler for den digitale økonomi og krav vedrørende kunstig intelligens (AI). Kommissionen vil også revidere direktivet om produktsikkerhed for at tilpasse de gældende regler til digitaliseringen og det stigende antal forbundne produkter. Da der er behov for at øge forbrugerbeskyttelsen i forbindelse med digitalisering af finansielle tjenesteydelser i detailleddet, vil direktiverne om forbrugerkreditaftaler og fjernsalg af finansielle tjenesteydelser blive ændret.
  3. Effektiv håndhævelse af forbrugerrettigheder – Ansvaret for at håndhæve forbrugerrettighederne ligger hos medlemsstaterne, mens Kommissionens rolle er at koordinere og støtte. Kommissionen vil bistå medlemsstaterne med den rettidige gennemførelse og håndhævelse af forbrugerlovgivningen, bl.a. gennem netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde. Den vil også hjælpe de nationale myndigheder, bl.a. ved at benytte en række innovative e-værktøjer til at styrke de nationale myndigheders kapacitet til at bekæmpe ulovlig handelspraksis på nettet og til at finde frem til produkter, der ikke er sikre.
  4. Forbrugergrupper med særlige behov – Nogle forbrugergrupper i visse situationer kan være særligt sårbare og har brug for særlige garantier, f.eks. børn, ældre eller handicappede. Kommissionen vil se nærmere på kravene til produktstandarder for barneplejeartikler. Med hensyn til de personer, der finansielt er sårbare, og hvis situation er blevet forværret af covid-19-krisen, vil Kommissionen øge midlerne til bedre gældsrådgivning i medlemsstaterne. Kommissionen vil også støtte initiativer, der går ud på at yde lokal rådgivning om, hvordan man får adgang til oplysninger – på nettet og andre steder.
  5. Internationalt samarbejde – I en globaliseret verden, hvor onlinekøb går på tværs af grænser, er samarbejdet med internationale partnere blevet meget vigtigt. Kommissionen vil udarbejde en handlingsplan med Kina i 2021 med henblik på at øge sikkerheden i produkter, der sælges online. Fra 2021 vil Kommissionen også udvikle reguleringsmæssig støtte, teknisk bistand og kapacitetsopbygning for EU-partnerregioner, bl.a. i Afrika.

Næste skridt

Kommissionen vil fremlægge de initiativer, der omtales i dagsordenen, og den ser frem til en vidtspændende dialog med alle interesserede parter om de prioriteter, foranstaltninger og samarbejdsmetoder, der skal fremme forbrugerbeskyttelsen i de kommende år.

Baggrund

EU har et solidt forbrugerbeskyttelsesgrundlag, som er blevet styrket gennem årene. Det er på det seneste blevet forbedret gennem flere lovgivningsinitiativer, som forbrugere i EU vil nyde godt af fremover. Disse omfatter bl.a. den nye aftale for forbrugerne fra 2018 [En ny aftale for forbrugerne].

Den nye forbrugerdagsorden bygger på forbrugerdagsordenen fra 2012 og er resultatet af et stort forberedende arbejde og mange drøftelser med interesserede parter. I juni 2020 indledte Kommissionen en EU-omspændende åben offentlig høring om den nye europæiske forbrugerpolitik for den næste periode. Den offentlige høring har givet værdifuldt input til udarbejdelsen af den nye forbrugerdagsorden og har vist, at der generelt er opbakning til prioriteterne, herunder nødvendigheden af at reagere på covid-19-pandemien. Dagsordenen supplerer andre af Kommissionens initiativer som f.eks. den grønne pagt og handlingsplanen for den cirkulære økonomi, og den vil også sikre, at der tages hensyn til forbrugerprioriteterne, når den flerårige finansielle ramme skal gennemføres.

Yderligere oplysninger

En ny forbrugerdagsorden: styrkelse af forbrugernes stilling med henblik på at opnå en bæredygtig genopretning

En ny forbrugerdagsorden:

Forbrugerstrategi

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Annen informasjon