Europeisk luftfartsstrategi

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske løkonomiske og sosiale komite og Regionskomiteen. En luftfartsstrategi for Europa

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. An Aviation Strategy for Europe

Siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 15.2.2015

Junker-kommisjonen har lagt fram omfattende strategi for europeisk luftfart. Strategien skal sikre at Europas luftfartssektor forblir konkurrensedyktig, med fokus på eksterne luftfartsavtaler, det felles europeiske luftrom, EU-standarder for sikkerhet, miljø og passasjer­rettigheter og forskning i lufttrafikkstyring. Sammen med strategien har Kommisjonen presentert et forslag til revisjon av regelverket for flysikkerhet og Det europeiske byrået for flysikkerhet.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Samferdselsdepartementets omtale 18.12.2015)

Ny europeisk luftfartsstrategi klar
EU-kommisjonen har lagt frem en ny luftfartsstrategi, en såkalt luftfartspakke. Strategien beskriver hvilke mål som er satt for europeisk luftfart.

Strategien sier det er viktig å stimulere til vekst i europeisk næringsliv. Ett av målene, er en ambisiøs ekstern luftfartspolitikk for EU. Kommisjonen ønsker å forhandle nye luftfartsavtaler på EU-nivå med flere land og regioner, og skape investeringsmuligheter basert på gjensidig liberalisering av eierskap og regler om selskapskontroll.

Strategien beskriver også et ønsker om å styrke effektiviteten for lufthavntjenester og skape bedre kapasitet. Ellers så skal det høye sikkerhetsnivået opprettholdes. Flysikkerhetsregelverket skal revideres og oppgavene til det europeiske flysikkerhetsbyrået, EASA, utvides.

Det skal også stimuleres til innovasjon, investeringer og teknologi. For å sikre trygge droneoperasjoner og skape en klar rettstilstand, blir det foreslått å støtte potensialet i dronemarkedet gjennom et felles regelverk.

Mer informasjon om luftfartspakken kan du lese her: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviation-strategy/

Eventuelle synspunkter kan rettes til postmottak@sd.dep.no

Nøkkelinformasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Annen informasjon