Forbud mot dyreforsøk for testing av kosmetikkprodukter

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om forbudet mot dyreforsøk og markedsføring og om status for alternative metoder i kosmetikksektoren

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the animal testing and marketing ban and on the state of play in relation to alternative methods in the field of cosmetics

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 11.3.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 12.3.2013, dansk utgave)

Fuldstændigt EU-forbud mod dyreforsøg for kosmetik træder i kraft
I dag er den sidste frist for at udfase dyreforsøg for kosmetiske produkter i Europa oprundet. Fra og med i dag må kosmetik, der er testet på dyr, ikke længere markedsføres i EU.

En meddelelse, der blev vedtaget i dag af Kommissionen, bekræfter Kommissionens vilje til at respektere den frist, der blev sat af Rådet og Europa-parlamentet i 2003, og opridser, hvordan Kommissionen agter fortsat at støtte forskning og innovation på dette område, mens den fremmer dyrevelfærd verden over.

Tonio Borg, kommissær med ansvar for sundhed og forbrugerpolitik, siger: "Det fuldstændige markedsføringsforbud, der træder i kraft i dag, sender et vigtigt signal om, hvilken værdi EU tillægger dyrevelfærd. Kommissionen er villig til fortsat at støtte udviklingen af alternative metoder og til at gå i dialog med tredjelande for at få dem til at følge vores europæiske tilgang. Dette er en fantastisk mulighed for EU til at være et forbillede for ansvarlig innovation i kosmetik uden at gå på kompromis med forbrugersikkerheden."

[Video-klipp: bruk lenken over til Kommisjonens pressemelding]

Kommissionen har nøje vurderet virkningerne af markedsføringsforbuddet og er af den opfattelse, at der er tvingende grunde til at gennemføre det. Dette er i overensstemmelse med, hvad der er mange europæiske borgeres faste overbevisning: At udvikling af kosmetik ikke kan begrunde dyreforsøg.

Bestræbelserne på at finde alternative metoder vil fortsætte, eftersom en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med alternative metoder endnu ikke er mulig. Kommissionen har i dag offentliggjort Kommissionens bidrag til forskning i alternative metoder og erkendelsen af, at disse tiltag skal fortsætte. Kommissionen har stillet omkring 238 mio. EUR til rådighed for sådan forskning mellem 2007 og 2011. Kosmetikindustrien har også bidraget, for eksempel ved at samfinansiere SEURAT1-forskningsinitiativet med 25 mio. EUR.

Europas ledende og globale rolle i kosmetik fordrer, at der rækkes ud til handelspartnere for at forklare og fremme den europæiske model, og for at arbejde sammen for en international accept af alternative metoder. Kommissionen vil gøre dette til en integreret del af EU's dagsorden for handel og internationalt samarbejde.

Baggrund:
Ved direktiv 2003/15/EF blev der fastlagt bestemmelser om dyreforsøg på baggrund af kosmetikdirektivet 76/768/EØF. Dyreforsøg i EU har derfor været forbudt siden 2004 for kosmetiske produkter og siden 2009 for kosmetiske ingredienser ("forsøgsforbuddet"). Siden marts 2009 har det også været forbudt at markedsføre kosmetiske produkter i EU, som indeholder ingredienser, der har været testet på dyr ("markedsføringsforbuddet"). For de mest komplekse sundhedsmæssige virkninger for mennesker (toksicitet ved gentagen dosis, herunder hudsensibilisering og carcinogenicitet, reproduktionstoksicitet og toksikokinetik) blev fristen for markedsføringsforbuddet forlænget til den 11. marts 2013.

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/animal-testing/index_en.htm

MEMO/13/188

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.03.2013
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg