Generell forsyningsplikt for elektronisk kommunikasjon

Tittel

Konsultasjon igangsatt av Europakommisjonen: Konsultasjon om prinsipper for generell forsyningsplikt for e-kommunikasjon

Siste nytt

Høring igangsatt av Kommisjonen 2.3.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 2.3.2010, dansk utgave)

Telesektoren: høring om fremtidens forsyningspligt i den digitale tidsalder
Europa-Kommissionen iværksatte i dag en offentlig høring om, hvordan det bedst sikres, at basistelekommunikationstjenester stilles til rådighed for alle EU-borgere. De gældende EU-regler om forsyningspligt på teleområdet blev indført i 2002 og garanterer, at EU-borgerne har adgang til offentlige telenet og ?tjenester som f.eks. basal internetadgang. Formålet med den aktuelle høring er at konstatere, om disse regler og definitioner angående forsyningspligt må tilpasses den digitale tidsalder, og navnlig om de bør udvides til at omfatte bredbåndsadgang. Reaktionerne fra forbrugere, telesektoren og politiske eksperter vil indgå i Kommissionen afgørelse af, om der er behov for at forelægge nye lovforslag om forsyningspligt på teleområdet ved udgangen af 2010. Høringen løber indtil den 7. maj 2010.

Neelie Kroes, kommissær for den digitale dagsorden, udtalte: "Denne høring vil hjælpe os med at konstatere, om der er behov for at ajourføre reglerne med henblik på at sikre, at alle EU-borgere har adgang til væsentlige kommunikationstjenester og herunder hurtige internetforbindelser. Markeder og teknologier undergår hastige forandringer, og vi må derfor sikre, at ingen udelukkes fra det digitale samfund".

Kommissionen ser nærmere på, om det er nødvendigt at ajourføre de regler, som blev udformet for 10 år siden, og som garanterer, at befolkningsgrupper i landdistrikter og fjerntliggende områder og lavindkomstgrupper får adgang til telefoni og internettet til rimelige priser. Med de nugældende regler skal EU-borgere kunne blive tilsluttet til det offentlige telefonnet og have adgang til offentligt tilgængelige telefonitjenester til samtaler, telefax og internetadgang. Reglerne sikrer endvidere adgangen til nummeroplysningstjenester og abonnentfortegnelser, offentlige betalingstelefoner og særlige foranstaltninger for handicappede brugere.

Kommissionen er interesseret i synspunkter på følgende centrale områder:

• Grundprincipper bag forsyningspligten: De aktuelle forsyningspligtprincipper blev udformet med henblik på traditionelle talebaserede teletjenester, men er denne indfaldsvinkel stadig relevant i nutidens dynamiske digitale miljø? Med hvilke politikker kan vi sikre, at forbrugere, der bor i landdistrikter og fjerntliggende områder, og lavindkomstgrupper får adgang til og kan benytte basistelekommunikationstjenester?
• Bredbånd : En udstrakt bredbåndsdækning er afgørende for at stimulere vækst og beskæftigelse i EU. Men 23 % af befolkningen i landdistrikter har ikke adgang til fast bredbåndsnet. Bør principperne om forsyningspligt bidrage til at opfylde EU's mål om "bredbåndsadgang til alle", eller vil konkurrencen på det åbne telemarked eller andre politiske handlemuligheder være mere effektive?
• National fleksibilitet og en samordnet EU-fremgangsmåde: Telemarkedets udviklingsstade, bredbåndsnettets udbredelse, forbrugernes ibrugtagning og den statslige indsats for at mindske den såkaldte "digitale kløft" (dvs. kløften mellem de befolkningsgrupper, som har adgang til internettet og andre digitale teknologier, og de grupper, som ikke har adgang) er meget forskellig fra land til land. Hvad vil den rette balance være mellem en samordnet EU-dækkende indsats og behovet for national fleksibilitet?
• Finansiering : Hvordan bør forsyningspligten finansieres i fremtiden? Bør telesektoren bidrage finansielt for at sikre bredbåndsdækning overalt, eller bør finansieringen ske med offentlige midler, fordi andre økonomiske sektorer og samfundet som helhed også får fordel heraf?

Kommissionen vil også tilrettelægge en offentlig workshop den 30. marts 2010 i Bruxelles, således at forbrugere, telesektoren, politiske eksperter og andre interesserede parter kan udveksle synspunkter. Høringen afsluttes den 7. maj 2010, og Kommissionen vil fremlægge resultaterne i en meddelelse, som den om fornødent vil følge op med lovforslag inden udgangen af 2010.

Baggrund
Liberaliseringen af telesektoren i slutningen af 1990'erne blev ledsaget af regler for forsyningspligt, der skulle fungere som et sikkerhedsnet i de tilfælde, hvor markedet ikke af egen drift udbyder basistjenester. Det var målet at forebygge social udelukkelse ved at sikre, at borgere i landdistrikter og fjerntliggende områder og lavindkomsthusstande kunne få adgang til basale og væsentlige teletjenester til rimelige priser.

Ifølge de nugældende EU-regler (i henhold til EU’s forsyningspligtdirektiv af 2002) pålægges det medlemsstaterne at sikre, at borgerne skal kunne tilslutte sig det offentlige telefonnet på et fast sted og få adgang til offentligt tilgængelige telefoni­tjenester for tale og dataoverførsler med funktionel adgang til internettet. I direktivet pålægges det også medlemsstaterne at sikre, at forbrugerne har adgang til nummeroplysnings­tjenester og abonnentfortegnelser, offentlige betalingstelefoner og særlige foranstalt­ninger for handicappede brugere. Kommissionen reviderer forsyningspligtdirektivets anvendelsesområde hvert tredje år (se IP/08/1397 , IP/05/594 og IP/06/488).

Med høringen følges der op på Europa-Kommissionens erklæring om forsyningspligt til Europa-Parlamentet i forbindelse med forhandlingen om "telepakken' i 2009 (MEMO/09/513) og den anden revision af anvendelsesområdet for forsyningspligt i 2008 (IP/08/1397 , MEMO/08/583).

Link: Kommissionens dokument vedrørende den offentlige høring, herunder oplysninger om den offentlige høring, findes på adressen: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_cons...

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.03.2010
Annen informasjon